Źródła dochodów

W 2020 r. pozyskaliśmy dochody z 97 różnych źródeł dochodów. Największe dochody pochodziły z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które rozliczają PIT w Warszawie, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz subwencji oświatowej z budżetu państwa.

 

Źródła dochodów

  • 33,1% z podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców Warszawy – 6 145 805 668 zł
  • 28,6% z budżetu państwa – 5 305 201 544 zł
  • 15,4% z podatków i opłat lokalnych płaconych przez mieszkańców Warszawy – 2 855 418 013 zł
  • 9,2% z innych źródeł dochodów – 1 706 306 687 zł
  • 5,5% z podatku dochodowego płaconego przez firmy mające siedzibę w Warszawie – 1 015 713 158 zł
  • 5,2% z majątku miasta (najem, dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste) – 965 710 937 zł
  • 3,0% ze środków na projekty w ramach programów UE – 563 540 151 zł
Wyszczególnienie Struktura Wykonanie 2020
Dochody ogółem   18 557 696 158
z podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców Warszawy 33,1% 6 145 805 668
z podatku dochodowego płaconego przez firmy mające siedzibę w Warszawie 5,5% 1 015 713 158
ze środków na projekty w ramach programów UE 3,0% 563 540 151
z innych źródeł dochodów 9,2% 1 706 306 687
ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej   578 854 990
z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej   96 389 968
z dotacji na komunikację podmiejską z innych jednostek samorządu terytorialnego   84 130 295
z wpływów z różnych dochodów   117 939 160
z budżetu państwa 28,6% 5 305 201 544
z części oświatowej subwencji ogólnej   2 280 953 087
z dotacji celowych z budżetu państwa   2 754 820 108
z podatków i opłat lokalnych płaconych przez mieszkańców Warszawy 15,4% 2 855 418 013
z podatku od nieruchomości   1 188 766 055
z podatku od czynności cywilnoprawnych   560 067 166
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   741 857 670
z opłaty skarbowej   91 114 046
z opłat za zajęcie pasa drogowego   67 231 966
z majątku miasta (najem, dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste) 5,2% 965 710 937
z najmu i dzierżawy mienia   591 193 916
ze sprzedaży lokali i nieruchomości   48 571 998
z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości   200 013 818