null

Warszawski Panel Klimatyczny – przedstawiamy plan wdrożenia rekomendacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z prawego brzegu Wisły na panoramę Warszawy z mostem Świętokrzyskim

4 lutego odbyło się spotkanie podsumowujące Warszawski Panel Klimatyczny. Podczas spotkania przedstawiono mapę drogową wdrożenia 49 rekomendacji, które zostały przegłosowane przez 90 panelistów.

Panel obywatelski to demokratyczna forma włączania mieszkańców w proces wytyczania kierunków polityki danego miasta lub państwa. W Warszawie – ze względu na temat, którego panel dotyczył – odbywał się pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny. Zadaniem panelistów było zadecydowanie o kierunku rozwoju Warszawy w obszarze efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta.

Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w Panelu, za te 49 rekomendacji, które są z jednej strony ambitne, ale z drugiej strony wykonalne – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. - Najbardziej cieszę się z tych rekomendacji, które mają charakter strategiczny, dotyczący tworzenia długoterminowej polityki w kwestii efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Ale oczywiście również z tych, które dotyczą edukacji czy zwiększania świadomości obywateli, bo to też jest bardzo ważne. 

Mapa drogowa wdrożenia rekomendacji

Mapa drogowa jest pierwszym krokiem do wdrożenia rekomendacji. Pokazuje ona wstępną wizję realizacji postanowień Warszawskiego Panelu Klimatycznego przez Urząd m.st. Warszawy.

Mapa drogowa wyróżnia 2 sposoby wdrażania rekomendacji:

  • kontynuacja – dotyczy rekomendacji, które są zbieżne z już wdrażanymi przez Miasto rozwiązaniami, i które będą stanowić ich dodatkowy element lub naturalną kontynuację;
  • nowy projekt – dotyczy rozwiązań, które nie było dotąd prowadzone i dla których konieczne będzie zaplanowanie odrębnych działań.

Przy każdej rekomendacji podany jest również szacunkowy czas potrzebny na jej wdrożenie. Może on jednak ulec zmianie podczas tworzenia planów operacyjnych.

Dokumenty operacyjne i dalsze kroki

Wiele rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego dotyczy działań długoterminowych, które są związane z poważnymi inwestycjami i które wymagają skoordynowanych działań w wielu obszarach. Dlatego też szczegółowe plany muszą być poprzedzone dokładnymi analizami i wymagają dobrego zaplanowania i skoordynowania działań jednostek miejskich. W zależności od charakteru i stopnia złożoności, rekomendacje będą wdrażane w różny sposób i w różnym tempie. Te, które nie wymagają podjęcia złożonych działań, będą wdrażane niezwłocznie. Pozostałe będą wdrażane po dokonaniu analiz i szczegółowym zaplanowaniu działań. Opracowanie dokumentów operacyjnych dla wszystkich rekomendacji zostanie ukończone do końca 3. kwartału 2021 r.

Dokumenty operacyjne będą zawierać opis działań, ich harmonogram, szacunkowy koszt realizacji oraz sposoby finansowania.

Zespół Monitorujący

Nad wdrażaniem rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego czuwać będzie Zespół Monitorujący. Jego powołanie jest konsekwencją przegłosowania przez panelistów rekomendacji nr 49 o brzmieniu: "Zaplanowanie monitoringu wdrażania rekomendacji panelu”.

W skład zespołu wejdą:

  • przedstawiciele jednostek Urzędu m.st. Warszawy, które są jednostkami wiodącymi przy realizacji więcej niż jednej rekomendacji,
  • reprezentanci strony społecznej.

Zespół Monitorujący będzie wydawał komunikaty oraz przekazywał władzom m.st. Warszawy zalecenia dotyczące wdrażania rekomendacji w życie.