null

Warszawa ma Korpus analityków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Ewelina Lach

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy – interdyscyplinarny zespół, złożony z pracowników specjalizujących się w analizie danych, działający ponad podziałami komórek organizacyjnych urzędu. To innowacyjne przedsięwzięcie w administracji samorządowej, nie tylko w Polsce, ale i Europie Środkowo-Wschodniej.

25 listopada prezydent Warszawy wręczył nominacje na członków Korpusu analityków Urzędu m.st. Warszawy 55 pracownikom reprezentującym 36 biur i 15 urzędów dzielnic. - Rozwój Warszawy planujemy w oparciu o rzetelne dane i analizy. Chcemy się pod tym względem dalej profesjonalizować. To dlatego powołałem wśród pracowników ratusza Korpus Analityków. Ich praca będzie bezcennym wsparciem dla mnie i nas wszystkich w podejmowaniu kluczowych decyzji – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Członkami Korpusu zostali pracownicy urzędu zajmujący się dotychczas szeroko rozumianą analityką – identyfikacją zagadnień badawczych, określaniem metodyki, wykonaniem analiz ilościowych i jakościowych czy przygotowywaniem i prezentowaniem wyników. Reprezentują różne dziedziny i specjalizują się w wykorzystywaniu różnych źródeł danych, metod i narzędzi analitycznych, w tym w pracy na dużych bazach danych i specjalistycznym oprogramowaniu. Osoby tworzące Korpus zostały wyłonione w toku rekrutacji wewnętrznej. Ich nowe zadania będą zadaniami dodatkowymi względem dotychczasowych obowiązków.

Wzmocnienie potencjału analitycznego urzędu

Zadaniem Korpusu będzie przede wszystkim dostarczanie pogłębionych analiz wspierających decyzje dotyczące rozwoju miasta. Dlatego wśród pierwszych opracowań, które przygotuje będzie m.in. przekrojowa analiza pokazująca jak zmieniło się miasto w wyniku pandemii i jakich zmian można spodziewać się po jej ustaniu. Wyniki prac zostaną zaprezentowane wiosną na konferencji.

Ponadto członkowie Korpusu będą wspierali bieżące zadania realizowane przez swoje komórki organizacyjne – urzędy dzielnic oraz biura, dostarczając kadrze zarządzającej potrzebnych analiz do wykorzystania w procesach decyzyjnych. Swoją wiedzą i umiejętnościami analitycznymi będą wspierali także innych pracowników w swoich komórkach organizacyjnych. To pierwszy krok w kierunku wzmocnienia zdolności analitycznych urzędu miasta.

Ważnym aspektem funkcjonowania Korpusu będzie stałe podnoszenie kompetencji. Jego członkowie będą brali udział m.in. w szkoleniach, seminariach analitycznych, warsztatach i wizytach studyjnych. Comiesięczne spotkania członków Korpusu będą stanowiły forum do wymiany wiedzy i podzielenia się doświadczeniami.

Pierwszy taki zespół w administracji samorządowej

Rzeczywistość, w której żyjemy bardzo szybko się zmienia. Administracja publiczna, podmioty prywatne i społeczne gromadzą bardzo dużo danych, które mogą być wykorzystywane w podejmowaniu decyzji o kierunkach zmian zachodzących w mieście.

Gromadzimy w urzędzie mnóstwo informacji, ale często mało wiemy. Potrzebujemy ludzi, którzy systematycznie poświęcając uwagę gromadzonym danym, pomogą nam lepiej zrozumieć, co te dane mówią i jak je wykorzystać. Nie możemy zmienić tego, czego nie dostrzegamy lub nie rozumiemy. Aby podnosić jakość życia warszawianek i warszawiaków, realizować strategię rozwoju miasta czy odpowiadać na globalne wyzwania, potrzebne jest nie tyko wykorzystywanie danych z różnych źródeł, ale też analizowanie ich z różnych perspektyw - podkreśla Rafał Trzaskowski.

Złożoność analizowanych zagadnień, rozproszenie źródeł danych, specjalizacja poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, nierównomierne w czasie zapotrzebowanie na opracowania analityczne, a także ograniczenia dotyczące zatrudniania nowych pracowników sprawiają że funkcjonujący nie tylko w warszawskim ratuszu, ale i całej administracji model pracy był niewystarczający. Odpowiedzią na te wyzwanie jest Korpusu analityków. Pozwala lepiej wykorzystać potencjał i talenty pracowników.

To nowatorskie rozwiązanie w administracji samorządowej. Nie ma drugiego takiego zespołu w polskim samorządzie ani Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego przez cały czas prac Korpusu prowadzona będzie ewaluacja, która pozwoli identyfikować pojawiające się problemy i usprawniać pracę.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków funkcjonowania Korpusu, w szczególności ułatwienia podnoszenia kompetencji jego członków, warszawski ratusz zaprosił do współpracy podmioty zewnętrzne. Już na starcie przedsięwzięcia partnerami Korpusu zostali: Uniwersytet Warszawski oraz Urząd Statystyczny w Warszawie. Przygotowywane są kolejne porozumienia o współpracy.

Prace Korpusu koordynuje Biuro Strategii i Analiz, które zostało utworzone w ratuszu w tym roku.