null

Trzech chętnych na prace przedprojektowe IV linii metra

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pociąg metra w tunelu_przy peronie_w tle stacja metra
Autor: Artur Szklarczyk

Metro Warszawskie otworzyło oferty w przetargu na „Prace przedprojektowe dla IV linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową w Warszawie”. Wpłynęły trzy oferty. Teraz komisja przetargowa rozpocznie ich analizę, w tym poprawność złożenia ofert.

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę dokładnie 50 mln 922 tys. zł brutto. Oferty w przetargu – wszystkie są nieznacznie powyżej zakładanej kwoty – złożyły następujące firmy: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (54,7 mln zł brutto); Voessing Polska Sp. z o.o. (52,3 mln zł brutto) oraz Metroprojekt sp. z o.o. (52,2 mln zł brutto).

Linia M4 będzie ważnym elementem systemu komunikacyjnego miasta – połączy 9 dzielnic, pokona bariery komunikacyjne przecinające miasto (linie kolejowe, arterie drogowe), stworzy dogodne węzły przesiadkowe do innych środków transportu miejskiego.

Prace przedprojektowe linii M4 wraz ze Stacją Techniczno-Postojową powinny zakończyć się do 2027 r.

Metro bez maszynistów?

Zadaniem wybranego w postępowaniu projektanta będzie wykonanie m.in.: opracowania stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą; dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej; projektu koncepcyjnego – raportu wstępnego i końcowego.

Realizując zamówienie firma projektowa dokona analizy trasy IV linii metra, która obejmie lokalizację obiektów – usytuowanie w terenie, potencjalne miejsca kolizyjne lub wymagające szczególnego potraktowania, przy uwzględnieniu istniejących obiektów budowlanych i budynków, istniejącej infrastruktury oraz naturalnych przeszkód.

Prace przedprojektowe mają również dać odpowiedzi na pytanie, czy możliwe będzie zastosowanie prowadzenia ruchu pojazdów autonomicznych (poruszających się bez udziału maszynisty) oraz zastosowanie na stacjach systemu drzwi peronowych. Ważne będzie również wykorzystanie rozwiązań proekologicznych – m.in. związanych z zaopatrywaniem w energię i ciepło oraz wykorzystanie wód opadowych.

Terminy i kryteria oceny

Wykonawca na wykonanie całości prac będzie mieć 38 miesięcy. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej – po rekomendacji komisji przetargowej składającej się z przedstawicieli biur i jednostek miejskich oraz reprezentantów dzielnic.

Oferty oceniane będą według kryterium cenowego (60 proc.) oraz kryteriów pozacenowych dot. dysponowania przez wykonawców osobami legitymującymi się dodatkowym doświadczeniem (doświadczenie: Projektanta Architekta, Projektanta Konstruktora, Projektanta Kolejowe, Projektanta Geologa – każde po 10 proc. wartości całkowitej oceny – ponad doświadczenie wymagane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu).

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania koncepcji architektonicznej elementów wystroju (wykończenia) hal peronowych i hal odpraw, szczegółowej formy i kształtu pawilonów wyjściowych stacji metra oraz zagospodarowania terenu w rejonie projektowanych obiektów naziemnych linii metra. Takie elementy będą przedmiotem odrębnego postępowania prowadzonego przez m.st. Warszawa, które planowane jest w trakcie trwających prac przedprojektowych.

Najdłuższa linia metra w stolicy

Według przyjętych założeń linia M4 będzie dłuższa od dotychczasowych linii M1 i M2 – ma liczyć 26 kilometrów i 23 stacje – w tym dwie wspólne z M2 i M3. Osiem stacji ma być wyposażonych w komory torów odstawczych. W ramach odcinka ma powstać również kolejna stacja techniczno-postojowa oraz nowa centralna dyspozytornia.

Mapka czterech linii metra w Warszawie

Zadaniem wybranego w postępowaniu projektanta będzie wykonanie m.in.: opracowania stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą; dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej; projektu koncepcyjnego – raportu wstępnego i końcowego.

Szczegóły przetargu znajdują się na stronie Metra Warszawskiego.