null

Taksówki pod kontrolą – podsumowanie 2017 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
© Frank Boston
© Frank Boston. Taksówki pod kontrolą – podsumowanie 2017 roku

Przez cały 2017 rok miasto wraz ze służbami prowadziło kontrole podmiotów wykonujących transport drogowy osób. Wszystko po to, by mieszkańcy Warszawy oraz turyści mogli podróżować bezpiecznie i w odpowiednich warunkach.

Taksówki w Warszawie
W minionym roku przedsiębiorcom wydano łącznie 1503 licencje i zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób, w tym 1462 licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Na dzień 31 grudnia 2017 liczba licencjonowanych taksówek, poruszających się po warszawskich ulicach wynosiła 11647. Oznacza to, że taksówek było o 618 więcej niż w 2016 roku.

Stosownie do przepisów uchwały nr LXXI/1843/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku, osoby chcące wykonywać zawód taksówkarza, zobowiązane są do ukończenia szkolenia, zakończonego egzaminem. Przed Komisją Egzaminacyjną należy potwierdzić znajomość topografii stolicy oraz przepisów prawa miejscowego (w tym dotyczących cen urzędowych oraz przepisów porządkowych). Pozwala to na podnoszenie jakości usług przewozowych, świadczonych przez warszawskich taksówkarzy. W 2017 roku przeprowadzono 100 egzaminów, podczas których przeegzaminowano 1798 osób. Wynik pozytywny uzyskało 881 (49%) zdających, a 303 z nich wystąpiło z wnioskiem o wydanie licencji taxi.   

W dniach 10-16 kwietnia 2017 roku Urząd m.st. Warszawy kolejny już raz przeprowadził kampanię informacyjną „Taxi. Sprawdź zanim wsiądziesz”. Jej podstawowym celem było uświadomienie mieszkańcom i turystom, że korzystanie z licencjonowanych taksówek może uchronić przed przykrymi konsekwencjami, wynikającymi z działalności nieuczciwych przewoźników. Dzięki materiałom dystrybuowanym podczas trwania akcji można było dowiedzieć się jak rozpoznać licencjonowaną taksówkę, jakie prawa przysługują pasażerom w przypadku podejrzenia niewłaściwego wykonania usługi przewozowej. Szczegółowe informacje dotyczące kampanii oraz jej zasięgu znaleźć można pod adresem: taxi.um.warszawa.pl.

Współdziałania kontrolne wobec przewoźników
Przez cały 2017 rok Urząd m.st. Warszawy prowadził współdziałania służbami kontrolnymi (Policją, Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną oraz Strażą Miejską m.st. Warszawy), pod kątem sprawdzenia legalności przewozu osób samochodem osobowym i taksówką na terenie m.st. Warszawy oraz przestrzegania obowiązujących norm prawnych.

W sumie w 2017 roku współdziałaniami kontrolnymi objęto 2060 przewoźników.
W  612 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Najczęściej występującymi uchybieniami były:

  • kierowanie pojazdem przez kierowców, którzy nie zdali egzaminu z przepisów i topografii miasta (380 przypadków),
  • wykonywanie transportu drogowego osób bez licencji (220 przypadków),   
  • brak kasy fiskalnej (128 przypadków),
  • brak uprawnień do kierowania pojazdami (15 przypadków).   

Ponadto:

  • dwóch kierowców pojazdów oznakowanych jak warszawska taksówka posługiwało się podrobionym identyfikatorem,
  • dwóch kierowców było poszukiwanych przez organy ścigania,
  • jeden z kontrolowanych kierowców posługiwał się podrobionym prawem jazdy.  


Wystawiono 498 mandatów karnych na kwotę 129 525 zł za naruszenia ustawy prawo o ruchu drogowym, przepisów karno-skarbowych i przepisów prawa miejscowego. Skierowano 91 wniosków do sądu o ukaranie. W toku działań kontrolnych stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowania administracyjne w sprawie stwierdzonych naruszeń prowadzi właściwy dla miejsca kontroli Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Do chwili obecnej służby kontrolne przekazały 1796 protokołów i materiałów pokontrolnych. Naruszenia zostały stwierdzone w 1201 przypadkach. Dotyczyły w szczególności przepisów prawa miejscowego. Po otrzymaniu dokumentacji pokontrolnej organ licencyjny dokonuje analizy materiału i zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym podejmuje określone działania wobec przedsiębiorcy – od udzielenia ostrzeżenia po wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji włącznie. Organ licencyjny realizuje również działania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym. W 2017 roku sprawdzono w trybie nadzorczym oraz kontrolnym 733 przedsiębiorców. Wygaszono 174 licencje, cofnięto 419 licencji, udzielono 589 ostrzeżeń i wydano 330 decyzji o nałożeniu kary.  

Dodatkowym instrumentem prawnym stosowanym przez organ licencyjny było tzw. żądanie ścigania kierowane do Policji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z. zm.) w zw. z art. 6 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 395) w przypadku ujawnienia nieuprawnionego stosowania herbu i barw m.st. Warszawy przez osoby podszywające się pod licencjonowanych warszawskich taksówkarzy. W 2017 r. wystosowano 134 „żądań ścigania” za bezprawne używanie barw i herbu m.st. Warszawy.

Wsiadając do taksówki pamiętajmy że: Wszystkie licencjonowane warszawskie taksówki muszą posiadać lampę na dachu z napisem „TAXI”. Na przedniej szybie pojazdu powinna znajdować się tabliczka zawierająca hologram wraz z numerem licencji warszawskiego taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym. samochodu. Dodatkowo na przednich drzwiach powinien znajdować się żółto-czerwony pas z wyraźnym, pięciocyfrowym numerem bocznym oraz herb Warszawy.

Ważnym elementem oznakowania jest specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem, który powinien znajdować się we wnętrzu pojazdu w widocznym miejscu oraz taksometr wskazujący aktualną taryfę i opłatę. W lewym górnym rogu szyby tylnych, prawych drzwi pojazdu powinna znajdować się tabliczka zawierająca szczegółowy wyciąg z taryfy. Zawsze należy zachować paragon za wykonany przejazd – w przypadku ewentualnych niezgodności jest on podstawą do późniejszych roszczeń.