null

Schronisko „Na Paluchu” po kontroli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Schronisko na Paluchu - widok na boksy dla zwierząt

Niezwłoczny powrót do dialogu z wolontariuszami z udziałem mediatora, powiększenie powierzchni pomieszczeń dla kotów, większy nadzór nad czasem pracy wolontariuszy oraz doprecyzowanie procedur adopcyjnych – to najważniejsze wnioski z kontroli w Schronisku „Na Paluchu”, którą zlecił prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Kontrola w Schronisku „Na Paluchu” została przeprowadzona w sierpniu tego roku na polecenie prezydenta Warszawy w związku z informacjami wolontariuszy o sytuacji w placówce. Obejmowała ona zasady i funkcjonowanie wolontariatu w schronisku, prowadzenie procesów adopcji, w szczególności wprowadzenie nowej procedury adopcyjnej oraz analizę wybranych procesów adopcyjnych psów, a także warunki bytowania kotów oraz wykorzystanie sprzętu medycznego do leczenia zwierząt. Zbadano działalność placówki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021 r.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o dokumentację przekazaną przez schronisko, wyjaśnienia dyrekcji i pracowników oraz przeprowadzone oględziny w placówce. Dodatkowo zespół kontrolny spotkał się z trzema wolontariuszami, którzy przedstawili się jako reprezentanci wszystkich wolontariuszy Schroniska „Na Paluchu”. Złożyli oni swoje oświadczenia wraz z szeregiem dokumentów, które zostały szczegółowo przeanalizowane i włączone do akt.

  • Pierwszym wnioskiem z kontroli jest konieczność wznowienia dialogu dyrekcji placówki z wolontariuszami. W związku z tym zalecono przywrócenie Rady Dialogu Społecznego, która działała przed laty w schronisku. Miała ona charakter opiniotwórczy i doradczy. W jej skład wchodzili przedstawiciele placówki, Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz wolontariusze. W 2018 roku zawieszono jej działalność z uwagi na to, że do udziału w niej nie zgłosił się żaden przedstawiciel wolontariuszy.
  • Jednocześnie kontrolerzy zalecają, aby w rozmowach dyrekcji z wolontariuszami wziął udział mediator, który wesprze obie strony w spokojnym przedstawieniu swoich racji, a następnie w odnalezieniu rozwiązań, które zostaną przez wszystkich zaakceptowane. Jak podkreślają władze Warszawy, codzienna troska o podopiecznych schroniska oraz sprawna realizacja planowanych inwestycji to poważne wyzwania, które wymagają odpowiedniego zarządzania, a także dialogu ze wszystkimi środowiskami, którym leży na sercu dobro placówki, w szczególności z wolontariuszami.
  • Odpowiadając na doniesienia o zbyt małej powierzchni pomieszczeń dla kotów, zespół kontrolny dokonał ich szczegółowych pomiarów. Ustalono, że koty mają zapewnione stały dostęp do jedzenia i picia oraz opiekę weterynaryjną, a także przebywają w czystych klatkach, umożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji oraz swobodną zmianę pozycji ciała. Negatywnie oceniono natomiast umieszczenie zwierząt w jednym z pomieszczeń bez dostępu do światła dziennego. Z wyjaśnień schroniska wynika, że ta sytuacja była spowodowana zwiększoną liczbą kotów, która powtarza się każdego lata.
    Kontrolerzy zalecili jednak zwiększenie powierzchni pomieszczeń, aby w miesiącach, kiedy ich liczba rośnie, nie było problemów z przepełnieniem. W przyszłości problem ten powinien zostać zażegany dzięki planowanej przebudowie tzw. kociarni. Realizację tego projektu umożliwiła podpisana 22 czerwca tego roku z P.P. Porty Lotnicze nowa umowa użyczenia gruntu, na którym w dużej części położone jest schronisko. Na ten cel Rada m.st. Warszawy zabezpieczyła 400 tys. zł w budżecie miasta.
  • Analiza 10 procesów adopcyjnych psów – z których 4 wskazali sami wolontariusze – w zdecydowanej większości przypadków nie wykazała odstępstw od procedury, a jedyne uchybienia dotyczyły braków w dokumentacji. W jednym przypadku kontrolerzy, mimo braku naruszeń procedury, wskazali na uzasadnione wątpliwości co do wyboru domu. Wynikały one z negatywnej oceny wolontariuszy w odniesieniu do osoby, która otrzymała psa do adopcji. Jednocześnie zespół kontrolny negatywnie ocenił brak rejestru listy osób biorących udział w danym procesie adopcyjnym.
  • Kontrolerzy zalecają także wprowadzenie do procedury adopcyjnej zapisów, które zagwarantują: szczegółowe i jednoznaczne wskazanie przyczyn, z uwagi na które schronisko może zawiesić, przedłużyć lub przerwać proces adopcji; możliwość wniesienia sprzeciwu do dyrektora schroniska na decyzję o odrzuceniu oferty adoptującego zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu procesu adopcyjnego; możliwość wniesienia sprzeciwu do dyrektora schroniska na decyzję o odmowie przyznania kota oraz zobowiązanie dyrektora schroniska do powołania każdorazowo po wniesieniu sprzeciwu zespołu do jego rozpatrzenia oraz podejmowania ostatecznej decyzji na podstawie rekomendacji tego zespołu.
  • Jedno z zaleceń pokontrolnych dotyczy większego nadzoru dyrekcji schroniska nad weryfikacją kart czasu pracy wolontariuszy oraz zobowiązania ich do rejestrowania czasu spędzonego w schronisku. Pozwoli to uniknąć niejasności związanych z liczbą godzin świadczenia przez nich usług na zasadzie wolontariatu. Dodatkowo wskazano na konieczność przestrzegania regulaminu wolontariatu poprzez przedłużanie umowy tylko tym wolontariuszom, którzy wywiązują się z obowiązku świadczenia usług na zasadzie wolontariatu w wymiarze ustalonym w regulaminie wolontariatu bądź wprowadzenia zapisów umożliwiających stosowanie wyjątków.
  • Pozostałe zalecenia pokontrolne dotyczą: prowadzenia rzetelnej dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, stworzenia i prowadzenia rejestru osób biorących udział w procesie adopcyjnym oraz starannego dokumentowania decyzji o przyznaniu zwierzęcia bądź odmowie. W sumie 10 zaleceń pokontrolnych.

W trosce o zwierzęta

W sierpniu br. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o przeprowadzeniu niezwłocznej kontroli w Schronisku „Na Paluchu” w odpowiedzi na doniesienia wolontariuszy o sytuacji w placówce. Jak podkreślił w oświadczeniu, bezpieczeństwo i komfort życia podopiecznych schroniska są kluczowe dla władz Warszawy, dlatego stolica robi wszystko, aby troska o zwierzęta w placówce stała na najwyższym poziomie. Wyrazem tego jest m.in. realizowana właśnie modernizacja placówki, obejmująca: budowę nowej lecznicy geriatrycznej, nowego budynku administracyjnego, przebudowę kociarni oraz adaptację istniejącego budynku administracyjnego do potrzeb schroniska. Zakończenie prac planowane jest na rok 2023.