null

Różnorodność i równe prawa w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dyr. Karolina Zdrodowska - blondynka, marynarka, biała koszula. W tle budynki

Prezydent Rafał Trzaskowski powołał pełnomocniczkę ds. równego traktowania, powierzając tę funkcję Karolinie Zdrodowskiej, dyrektorce koordynatorce ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. Pełnomocniczka będzie działać na rzecz upowszechniania różnorodności, równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym osób mieszkających w Warszawie.

Prezydent uznał, że w sytuacji, kiedy zwiększa się różnorodność Warszawy ważne jest powołanie pełnomocniczki ds. równego traktowania, która będzie prowadziła działania na rzecz równych szans i przeciwdziałania dyskryminacji.  O utworzenie tego stanowiska w mieście upominały się też organizacje pozarządowe zrzeszone w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. równego traktowania. Działania pełnomocniczki oparte będą na przyjętej w kwietniu przez Radę Warszawy Polityce różnorodności społecznej m.st. Warszawy oraz na „Deklaracji – Warszawskiej polityce miejskiej na rzecz społeczności LGBT+”.

Na Warszawie spoczywa obowiązek dbania o potrzeby wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Jako miasto cenimy solidarność rozumianą jako gotowość do podejmowania działań na rzecz innych i dobra wspólnego. Dlatego powołałem pełnomocniczkę ds. równego traktowania i powierzyłem to zadanie pani Karolinie Zdrodowskiej. Musimy wzmacniać działania na rzecz zapewnienia równych szans rozwoju dla wszystkich – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Powołanie pełnomocniczki to element działań miasta w zakresie tzw. społecznej inkluzywności, przeciwdziałania dyskryminacji i wsparcia różnorodności społecznej. Właśnie teraz, kiedy w Warszawie mieszka coraz więcej migrantów, migrantek, uchodźców i uchodźczyń, jest to bardzo potrzebne.

Dziękuję Panu Prezydentowi za zaufanie i powierzenie tak odpowiedzialnej funkcji. W obliczu trwającej wojny w Ukrainie i kryzysu humanitarnego, który dotyka też Warszawę, jak również braku właściwej ochrony prawnej części grup mniejszościowych, to duże wyzwanie. Ale miasto zrobiło już duży krok w kierunku dbania o osoby zagrożone dyskryminacją i jej przeciwdziałania. Niedawno przyjęliśmy w Warszawie Politykę różnorodności społecznej, która jest drogowskazem w podejmowaniu działań na rzecz ochrony praw człowieka, propagowania idei równości, różnorodności i włączania społecznego. Moje działania będą zmierzały do włączenia Warszawy do międzynarodowego grona miast szanujących prawa mniejszości i opierających swój kapitał rozwojowy na różnorodności – mówi pełnomocniczka ds. równego traktowania, Karolina Zdrodowska.

Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy do spraw równego traktowania została powołana zarządzeniem Prezydenta 21 lipca 2022 r. Swoje zadania będzie realizowała przy pomocy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności Wydziału Równego Traktowania.