null

Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 5.5 „Edukacja ekologiczna”

Projekt pn. „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 5.5 „Edukacja ekologiczna”

Tytuł projektu: Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej

Wartość projektu: 14 233 608,00 zł

Wkład m.st. Warszawy:  4 374 595,00 zł

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW: 9 859 013,00 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Z oferty edukacyjnej nowego Centrum rocznie będzie korzystać około 25 000 osób. Będzie ona skierowana głównie do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Znajdzie się w niej również szeroki wybór zajęć rodzinnych i dla osób dorosłych. Działalność CEE dostosowana będzie dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie warunkami dofinansowania będzie miało charakter ogólnopolski.

Projekt CEE

W zaprojektowanym budynku – o powierzchni prawie 1000 m2 – znajdą się: sala konferencyjno-warsztatowa dla 85 osób i 4 sale edukacyjne – dwie dla dzieci młodszych i dwie dla starszych uczniów. Centrum będzie obiektem energooszczędnym i ekologicznym, wykonanym w technologii prefabrykowanej. Posiadać będzie tzw. zielony dach oraz wykorzystywać będzie energię odnawialną (pompy ciepła, panele fotowoltaiczne).

Koncepcja przewiduje retencję wody w postaci ogrodu deszczowego oraz szczelne zbiorniki podziemne na wodę deszczową wykorzystywaną na potrzeby terenu zielonego otaczającego budynek. Na dachu zaprojektowano łatwe w utrzymaniu i pielęgnacji rośliny ekstensywne oraz pokrycie żwirowe zapewniające retencję wód opadowych.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się leśniczówka ujęta w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy. Po jej gruntownym remoncie znajdzie się tam przestrzeń ekspozycyjna.

Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim rozpocznie działalność w 2024 roku.

O Centrum

Celem realizacji projektu jest utworzenie nowoczesnego centrum edukacyjnego, które będzie służyć:

 • podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
 • upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
 • krzewieniu wiedzy o środowisku leśnym oraz o funkcjonowaniu ekosystemu leśnego i równoważonej gospodarce leśnej,
 • kształtowaniu zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
 • aktywizacji społecznej – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • zwróceniu uwagi na znaczenie edukacji ekologicznej społeczeństwa dla kształtowania właściwych zachowań w środowisku i aktywnych działań na rzecz jego ochrony,
 • tworzeniu zaplecza edukacyjnego, poszerzającego lokalną, regionalną i ogólnopolską bazę edukacyjną,
 • promocji idei kształcenia przez całe życie,
 • uświadomieniu roli i znaczenia lasów miejskich dla zrównoważonego rozwoju miasta,
 • podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu. 

Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na czerwonym tle w kształcie okręgu wyrasta zielony kształt przypominający drzewo