null

Regulamin konkursu pn. “Wygraj warszawską torbę”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj warszawską torbę”, (dalej jako „Konkurs”). Celem Konkursu jest promowanie Warszawy i zachęcanie do spędzania czasu i korzystania z oferty kulturalnej miasta poprzez wyłonienie maksymalnie 8 osób, które w najbardziej kreatywny sposób wykonają zadanie, będące przedmiotem Konkursu.

§ 2.

Organizatorem Konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie (00-950), (dalej jako „Organizator”). Biurem odpowiedzialnym bezpośrednio za organizację Konkursu jest Biuro Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy.

§ 3.

Konkurs jest organizowany na stronie: https://instagram.com/miasto_warszawa, gdzie zostanie opublikowane zadanie  konkursowe.

§ 4.

Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie www.um.warszawa.pl. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

§ 5.

Zgłoszenia w konkursie przyjmowane będą od 6.12.2022 od momentu ogłoszenia konkursu na stronie https://instagram.com/miasto_warszawa do 6.12.2022 r. do 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi 7.12.2022 r. poprzez publikację posta z informacją w opisie ze wskazaniem maksymalnie 8 nazw kont, które wygrały nagrodę w Konkursie. Zwycięzcy konkursu będą zobligowani do kontaktu z profilem m.st. Warszawy na portalu Instagram, w celu potwierdzenia oraz otrzymania informacji o możliwości odebrania nagrody.

§ 6.

Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 7.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne jednakże niezbędne jest wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób przedstawionych na zdjęciu.

Zadanie konkursowe

§ 8

Konkurs polega na opublikowaniu na swoim profilu w portalu Instagram jednego zdjęcia będącego odpowiedzią na zadanie: Pokażecie nam swoje zdjęcie z warszawskim Mikołajem! Do opisu zdjęcia należy dodać hasztag #StolicaWolnegoCzasu, a na zdjęciu oznaczyć profil miasta @miasto_warszawa oraz dodać gdzie i kiedy zrobiono zdjęcie oraz informację o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu. 

Uczestnicy konkursu

§ 9.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, których przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) wyraził zgodę na udział w Konkursie, co Uczestnik poświadcza, przystępując do Konkursu.

§ 10.

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu, prowadzeniu i promowaniu Konkursu.

§ 11.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z tym, że Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na:
 1. przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy swoich danych osobowych/danych osobowych osoby, której jest przedstawicielem ustawowym w zakresie: imienia, nazwiska oraz wizerunku w celu wzięcia udziału w Konkursie;
 2. publikację w poście z wynikami Konkursu nazwy swojego konta w portalu Instagram, jako jednego z wygranych w Konkursie.
 1. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 udzielona jest przez Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.
 2. Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek znajduje się w opublikowanym zdjęciu na jego wykorzystanie na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Uczestnik oświadcza, że umożliwił wszystkim osobom, których wizerunek znajduje się w opublikowanym zdjęciu, zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania ich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy
 4. Przystąpienie do Konkursu stanowi poświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane, w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz innych osób utrwalonych na zwycięskim zdjęciu.
 5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 12.

Organizator nie zwraca kosztów przygotowania zdjęcia konkursowego.

Zasady i przebieg konkursu

 § 13.

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają wyznaczeni pracownicy Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy.

§ 14.

Nagrodzone zostanie maksymalnie 8 osób spośród Uczestników Konkursu, które zostaną wyłonione przez Jury.

§ 15.

 1. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie opublikowanych zgłoszeń przez Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora, (dalej jako „Jury”).
 2. Jury czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, dokonuje oceny nadesłanych zgłoszeń, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody.
 3. Przy wyborze zwycięzców Konkursu Jury będzie się posługiwało następującymi kryteriami oceny: zgodność pracy z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywne i pomysłowe podejście do tematu.
 4. Decyzja Jury co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 16.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. jedną pracę (zdjęcie) odpowiadającą na zadanie konkursowe;
 2. odpowiedni hashtag oraz prawidłowe oznaczenie konta m.st. Warszawy;
 3. opis zdjęcia będący odpowiedzią na zadanie konkursowe;
 4. informację o zapoznaniu się i akceptację Regulaminu.

§ 17.

Zdjęcie konkursowe należy opublikować w terminie, o którym mowa w Regulaminie. Zdjęcia opublikowane po upływie tego terminu (albo przed ogłoszeniem Konkursu) podlegają wykluczeniu z Konkursu.

§ 18.

Każdy Uczestnik może opublikować tylko jedno zdjęcie Konkursowe. W przypadku opublikowania przez Uczestnika więcej niż jednego zdjęcia Organizator uwzględni wyłącznie pierwsze, pozostałe zgłoszenia ulegają wykluczeniu.

§ 19.

Publikacja zdjęcia bez pozostałych wymaganych Regulaminem czynności podlega wykluczeniu z Konkursu.

§ 20.

Wysyłanie zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, że opublikowane przez niego zdjęcie jest dziełem Uczestnika oraz że przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do wysyłania na Konkurs oraz że nie narusza przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego lub praw osób trzecich. Uczestnik zapewnia, że opublikowane w Konkursie zdjęcie nie naruszy w żaden sposób praw autorskich, dóbr osobistych, ani prawa do wizerunku osób trzecich. W przypadku gdyby doszło do naruszenia praw osób trzecich Uczestnik zaspokoi wszelkie roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie oraz zwolni Organizatora z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń, jak również zwróci Organizatorowi w pełnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi wszelkie koszty poniesione przez Organizatora wskutek uchybienia tym obowiązkom.

§ 21.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 7.12.2022r. W tym terminie Organizator opublikuje na portalu Instagram listę maksymalnie 8 kont, które zwyciężą w Konkursie. 

Nagrody

§ 22.

Nagrodami w konkursie jest maksymalnie 8 warszawskich toreb, (dalej jako „nagroda”). Jeden zwycięzca może otrzymać jedną torbę.

§ 23.

Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny, a prawo do nagrody nie może zostać odstąpione osobom trzecim.

§ 24.

Odbiór nagród odbywać się będzie po ogłoszeniu wyników w siedzibie Organizatora na Placu Bankowym 3/5 w godzinach 10:00-15:00. Szczegóły odbioru zostaną przekazane zwycięzcom poprzez portal Instagram.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i pracy konkursowej

§ 25.

 1. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że w razie wygranej w Konkursie wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku lub innych osób utrwalonych na zdjęciu konkursowym na profilach m.st. Warszawy w publikacjach w mediach społecznościowych związanych z  Konkursem. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jednocześnie oświadczam, że wysłane zdjęcie nie narusza moich dóbr osobistych. Zgoda niniejsza jest nieograniczona czasowa ani terytorialne.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem m.st. Warszawy z tytułu wykorzystania wizerunku uczestnika lub innych osób utrwalonych na zdjęciu konkursowym na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej.

Postanowienia końcowe

§ 26.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub im zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

§ 27.

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika lub zgłoszenie z udziału w Konkursie, na każdym jego etapie.

§ 28.

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Organizator ma prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.facebook.com/warszawa.

§ 29.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmiany obowiązują od chwili ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.um.warszawa.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu pn. Wygraj warszawską torbę”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(na podstawie zgody)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan wziąć udział w konkursie Wygraj warszawską torbę”. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu Wygraj warszawską torbę”” (dalej: „Konkurs”)
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będzie możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Po zakończeniu Konkursu dane uczestników Konkursu zostaną trwale usunięte.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 1. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
   
 2. Właściciel portalu społecznościowego Instagram, przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach określonych przez Instagram, dostępnych pod adresem https://privacycenter.instagram.com/policy  Urząd m.st. Warszawy nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 • Ma Pani/Pan prawo do:
 1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
 2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 2. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[1] w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

[1] ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.