null

Regulamin konkursu pn. “Wygraj świąteczny sweter MZA”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Wygraj świąteczny sweter MZA”, dalej jako „Konkurs”. Celem Konkursu jest propagowanie transportu publicznego poprzez wyłonienie maksymalnie 3 osób, które w najbardziej kreatywny sposób wykonają zadanie, będące przedmiotem Konkursu.

§2

Organizatorem Konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie (00-950), dalej jako „Organizator”. Biurem odpowiedzialnym bezpośrednio za organizację Konkursu jest Biuro Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy.

§3

Konkurs jest organizowany na stronie: https://facebook.com/warszawa. Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.um.warszawa.pl/konkursy

§4

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

§5

Zgłoszenia w konkursie przyjmowane będą od 02.12.2022 (od momentu ogłoszenia zadania konkursowego na stronie www.facebook.com/warszawa) do 04.12.2022 r. do 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi 05.12.22 r., po godz. 10.00 poprzez poinformowanie zwycięzców konkursu drogą mailową. Szczegóły odbioru Nagród zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu drogą mailową.

§6

Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 888, z późn. zm.).

§7

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne, jednakże wymaga podania danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób przedstawionych na pracy konkursowej. Przystąpienie do Konkursu stanowi poświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane, w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz innych osób utrwalonych na zwycięskim zdjęciu w zakresie, o którym mowa w rozdziale VII § 1.

II. Zadanie konkursowe

 §1

Konkurs polega na przesłaniu życzeń świątecznych dla autobusu Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.

III. Uczestnicy konkursu

§1

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, których przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) wyraził zgodę na udział w Konkursie, co Uczestnik poświadcza, przystępując do Konkursu.

§2

Z udziału w Konkursie wyłączeni są: pracownicy Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu, prowadzeniu i promowaniu Konkursu.

§3

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik oświadcza, że

 • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz wizerunku w celu wzięcia udziału w konkursie Wygraj świąteczny sweter MZA”.
 • wyraża zgodę, w przypadku wygranej, na publikację nadesłanej pracy na profilach Miasta Stołecznego Warszawy w mediach społecznościowych.
 • Zgoda, o której mowa w pkt. 1 udzielona jest przez Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.
 • Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek znajduje się w przesłanej pracy, na przekazanie danej osobowej w postaci wizerunku, Prezydentowi m.st. Warszawy.
 • Uczestnik oświadcza, że umożliwił wszystkim osobom, których wizerunek znajduje się w przesłanej pracy, zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania ich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 • Przystąpienie do Konkursu stanowi poświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane, w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz innych osób utrwalonych na zwycięskim zdjęciu.
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§4

Organizator nie zwraca kosztów przygotowania prac konkursowych.

IV. Zasady i przebieg konkursu

 §1

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają wyznaczeni pracownicy Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy.

§2

Nagrodzone zostanie maksymalnie 3 osób spośród Uczestników Konkursu, które zostaną wyłonione przez Jury.

§3

 • Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora, dalej jako „Jury”.
 • Jury czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, dokonuje oceny nadesłanych zgłoszeń, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody.
 • Przy wyborze zwycięzców Konkursu Jury będzie się posługiwało następującymi kryteriami oceny: zgodność pracy z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywne i pomysłowe podejście do tematu.
 • Decyzja Jury co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§4

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • jedną pracę odpowiadającą na zadanie konkursowe;
 • imię i nazwisko Uczestnika.

Przystąpienie do Konkursu stanowi poświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane, w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz innych osób utrwalonych na zwycięskim zdjęciu w zakresie, o którym mowa w rozdziale VII § 1.

§5

 • Zgłoszenie konkursowe należy wysłać w terminie, o którym mowa w Regulaminie, na adres: konkursymiejskie@um.warszawa.pl. Zgłoszenia przesłane po upływie tego terminu podlegają wykluczeniu z Konkursu.
 • Jeśli plik zawierający pracę jest zbyt duży, aby go wysłać w mailu, należy wysłać link do jej pobrania.

§6

Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania przez Uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia Organizator uwzględni wyłącznie pierwsze z przesłanych zgłoszeń, pozostałe zgłoszenia ulegają wykluczeniu.

§7

Przesłanie niepełnego zgłoszenia podlega wykluczeniu z Konkursu.

§8

Wysyłanie zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne:

 • z oświadczeniem, że przesłana przez niego praca oraz jej wykonanie są dziełem Uczestnika oraz że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do wysyłania jej na Konkurs oraz że nie narusza przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego lub praw osób trzecich; Uczestnik zapewnia, że zgłoszone na konkurs zdjęcie nie naruszy w żaden sposób praw autorskich, dóbr osobistych, ani prawa do wizerunku osób trzecich. W przypadku, gdyby doszło do naruszenia praw osób trzecich Uczestnik zaspokoi wszelkie roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie oraz zwolni Organizatora z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń, jak również zwróci Organizatorowi w pełnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi wszelkie koszty poniesione przez Organizatora wskutek uchybienia tym obowiązkom.
 • w wypadku wygranej w Konkursie, ze zgodą Uczestnika na wielokrotną nieodpłatną publikację pracy lub jej części przez Organizatora w mediach społecznościowych na profilach m.st. Warszawy.

§9

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po godz. 10.00 w dniu 05.12.2022 r. Organizator po ogłoszeniu wyników skontaktuje się z laureatami Konkursu drogą mailową w odpowiedzi na zgłoszenie wysłane przez Uczestników.

V. Nagrody

§1

Nagrodami w konkursie są maksymalnie 3 swetry świąteczne Wygraj świąteczny sweter MZA” dalej jako „nagroda”. Jeden Zwycięzca otrzyma 1 sweter.

§2

Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny, a prawo do nagrody nie może zostać odstąpione osobom trzecim.

§3

Szczegóły odbioru zostaną przekazane zwycięzcom drogą mailową.

VI. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i pracy konkursowej 

§1

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że w razie wygranej w Konkursie wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka/innych osób utrwalonych na zdjęciu na profilach m.st. Warszawy w publikacjach w mediach społecznościowych związanych z konkursem „Wygraj świąteczny sweter MZA”. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Jednocześnie oświadczam, że wysłana praca nie narusza moich dóbr osobistych.

Niniejsza zgoda:

-Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne.

 Dotyczy przesłanego zdjęcia do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa na adres: konkursymiejskie@um.warszawa.pl.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka/innych osób utrwalonych na zdjęciu na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej.

VII. Postanowienia końcowe

§1

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub im zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

§2

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika lub zgłoszenie z udziału w Konkursie, na każdym jego etapie.

§3

 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Organizator ma prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.facebook.com/warszawa.

§4

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmiany obowiązują od chwili ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.um.warszawa.pl.


Załącznik nr 1 do Regulaminu pn. „Wygraj świąteczny sweter MZA”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(na podstawie zgody)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan wziąć udział w konkursie Wygraj świąteczny sweter MZA”. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu „Wygraj świąteczny sweter MZA” (dalej: „Konkurs”)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będzie możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Po zakończeniu Konkursu dane uczestników Konkursu zostaną trwale usunięte.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
 • Właściciel portalu społecznościowego Facebook, przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy (otwiera się w nowej karcie) Urząd m.st. Warszawy nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych