null

Regulamin konkursu pn. Wygraj koszulkę z autografem Igi Świątek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Wygraj koszulkę z autografem Igi Świątek”, dalej jako „Konkurs”. Celem Konkursu jest propagowanie sportu poprzez wyłonienie maksymalnie 2 osób, które w najbardziej kreatywny sposób wykonają zadanie, będące przedmiotem Konkursu.

§2

Organizatorem Konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie (00-950), dalej jako „Organizator”. Biurem odpowiedzialnym bezpośrednio za organizację Konkursu jest Biuro Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy.

§3

Konkurs jest organizowany na stronie: https://facebook.com/warszawa. Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.um.warszawa.pl/konkursy

§4

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

§5

Zgłoszenia w konkursie przyjmowane będą od 06.12.2022 (od momentu ogłoszenia zadania konkursowego na stronie www.facebook.com/warszawa) do 06.12.2022 r. do 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi 07.12.22 r., po godz. 10.00 poprzez poinformowanie zwycięzców konkursu drogą mailową. Odbiór nagród będzie możliwy najszybciej w dniu 07.12.2022 r., po ogłoszeniu wyników konkursu do godz. 16.00 w Urzędzie m.st. Warszawy przy Placu Bankowym 3/5. Szczegóły odbioru Nagród zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu drogą mailową.

§6

Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 888, z późn. zm.).

§7

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne, jednakże wymaga podania danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób przedstawionych na pracy konkursowej. Przystąpienie do Konkursu stanowi poświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane, w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz innych osób utrwalonych na zwycięskim zdjęciu w zakresie, o którym mowa w rozdziale VII § 1.

II. Zadanie konkursowe

 §1

Konkurs polega na przesłaniu jednego zdjęcia będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe "Pokaż, jak będziesz kibicować Idze Świątek w przyszłym roku."

III. Uczestnicy konkursu

§1

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, których przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) wyraził zgodę na udział w Konkursie, co Uczestnik poświadcza, przystępując do Konkursu.

§2

Z udziału w Konkursie wyłączeni są: pracownicy Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu, prowadzeniu i promowaniu Konkursu.

§3

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik oświadcza, że

 • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz wizerunku w celu wzięcia udziału w konkursie Wygraj koszulkę z autografem Igi Świątek”.
 • wyraża zgodę, w przypadku wygranej, na publikację nadesłanej pracy na profilach Miasta Stołecznego Warszawy w mediach społecznościowych.
 • Zgoda, o której mowa w pkt. 1 udzielona jest przez Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.
 • Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek znajduje się w przesłanej pracy, na przekazanie danej osobowej w postaci wizerunku, Prezydentowi m.st. Warszawy.
 • Uczestnik oświadcza, że umożliwił wszystkim osobom, których wizerunek znajduje się w przesłanej pracy, zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania ich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 • Przystąpienie do Konkursu stanowi poświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane, w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz innych osób utrwalonych na zwycięskim zdjęciu.
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§4

Organizator nie zwraca kosztów przygotowania prac konkursowych.

IV. Zasady i przebieg konkursu

 §1

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają wyznaczeni pracownicy Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy.

§2

Nagrodzone zostanie maksymalnie 2 osób spośród Uczestników Konkursu, które zostaną wyłonione przez Jury.

§3

 • Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora, dalej jako „Jury”.
 • Jury czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, dokonuje oceny nadesłanych zgłoszeń, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody.
 • Przy wyborze zwycięzców Konkursu Jury będzie się posługiwało następującymi kryteriami oceny: zgodność pracy z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywne i pomysłowe podejście do tematu.
 • Decyzja Jury co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§4

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • jedną pracę odpowiadającą na zadanie konkursowe;
 • imię i nazwisko Uczestnika.

Przystąpienie do Konkursu stanowi poświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane, w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz innych osób utrwalonych na zwycięskim zdjęciu w zakresie, o którym mowa w rozdziale VII § 1.

§5

 • Zgłoszenie konkursowe należy wysłać w terminie, o którym mowa w Regulaminie, na adres: konkursymiejskie@um.warszawa.pl. Zgłoszenia przesłane po upływie tego terminu podlegają wykluczeniu z Konkursu.
 • Jeśli plik zawierający pracę jest zbyt duży, aby go wysłać w mailu, należy wysłać link do jej pobrania.

§6

Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania przez Uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia Organizator uwzględni wyłącznie pierwsze z przesłanych zgłoszeń, pozostałe zgłoszenia ulegają wykluczeniu.

§7

Przesłanie niepełnego zgłoszenia podlega wykluczeniu z Konkursu.

§8

Wysyłanie zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne:

 • z oświadczeniem, że przesłana przez niego praca oraz jej wykonanie są dziełem Uczestnika oraz że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do wysyłania jej na Konkurs oraz że nie narusza przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego lub praw osób trzecich; Uczestnik zapewnia, że zgłoszone na konkurs zdjęcie nie naruszy w żaden sposób praw autorskich, dóbr osobistych, ani prawa do wizerunku osób trzecich. W przypadku, gdyby doszło do naruszenia praw osób trzecich Uczestnik zaspokoi wszelkie roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie oraz zwolni Organizatora z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń, jak również zwróci Organizatorowi w pełnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi wszelkie koszty poniesione przez Organizatora wskutek uchybienia tym obowiązkom.
 • w wypadku wygranej w Konkursie, ze zgodą Uczestnika na wielokrotną nieodpłatną publikację pracy lub jej części przez Organizatora w mediach społecznościowych na profilach m.st. Warszawy.

§9

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po godz. 10.00 w dniu 07.12.2022 r. Organizator po ogłoszeniu wyników skontaktuje się z laureatami Konkursu drogą mailową w odpowiedzi na zgłoszenie wysłane przez Uczestników.

V. Nagrody

§1

Nagrodami w konkursie są maksymalnie 2 koszulki z autografami Igi Świątek Wygraj koszulkę z autografem Igi Świątek” dalej jako „nagroda”. Jeden Zwycięzca otrzyma 1 koszulkę.

§2

Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny, a prawo do nagrody nie może zostać odstąpione osobom trzecim.

§3

Odbiór nagrody odbywać się będzie od 07.12.2022 w siedzibie Organizatora na Placu Bankowym 3/5. Szczegóły odbioru zostaną przekazane zwycięzcom drogą mailową.

VI. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i pracy konkursowej 

§1

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że w razie wygranej w Konkursie wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka/innych osób utrwalonych na zdjęciu na profilach m.st. Warszawy w publikacjach w mediach społecznościowych związanych z  konkursem „Wygraj koszulkę z autografem Igi Świątek”. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Jednocześnie oświadczam, że wysłana praca nie narusza moich dóbr osobistych.

Niniejsza zgoda:

-Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne.

 Dotyczy przesłanego zdjęcia do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa na adres: konkursymiejskie@um.warszawa.pl.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka/innych osób utrwalonych na zdjęciu na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej.

VII. Postanowienia końcowe

§1

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub im zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

§2

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika lub zgłoszenie z udziału w Konkursie, na każdym jego etapie.

§3

 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Organizator ma prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.facebook.com/warszawa.

§4

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmiany obowiązują od chwili ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.um.warszawa.pl.


Załącznik nr 1 do Regulaminu pn. „Wygraj koszulkę z autografem Igi Świątek”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(na podstawie zgody)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan wziąć udział w konkursie Wygraj koszulkę z autografem Igi Świątek”. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu „Wygraj koszulkę z autografem Igi Świątek” (dalej: „Konkurs”)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będzie możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Po zakończeniu Konkursu dane uczestników Konkursu zostaną trwale usunięte.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
 • Właściciel portalu społecznościowego Facebook, przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy Urząd m.st. Warszawy nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych