null

Przewoźnicy pod kontrolą przez cały rok

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto dba o to, żeby mieszkańcy Warszawy oraz turyści podróżowali bezpiecznie i w należytych warunkach. Stałe kontrole pozwalają na zachowanie właściwych standardów świadczonych usług.

Taksówki w Warszawie
Łączna liczba ważnych w 31 grudnia 2016 roku licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy wynosiła 11029. W przeciągu roku przedsiębiorcom wydano 1547 uprawnień zezwalających na wykonywanie transportu drogowego osób, w tym 1511 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Warszawa dba o najwyższe standardy usług transportowych pomimo deregulacji zawodu taksówkarza, a także zwiększenia się liczby kierowców wykonujących przewozy taksówkowe. W tym celu 21 listopada 2013 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy (nr LXXI/1843/2013) wprowadzony został obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego sprawdzianem wiedzy, dla wszystkich kandydatów do tego zawodu. Przed komisją egzaminacyjną należy potwierdzić znajomość topografii stolicy, a także przepisów prawa miejscowego. W 2016 r. przeegzaminowano 1837 osób z czego wynik pozytywny uzyskało 812 przyszłych taksówkarzy, w tym 217 osób wystąpiło o licencję na taksówkę.

W październiku 2016 roku, w trosce o bezpieczeństwo i komfort pasażerów, Urząd m.st. Warszawy po raz kolejny przeprowadził kampanię informacyjną „Taxi. Sprawdź zanim wsiądziesz”. Jej głównym celem było uświadomienie mieszkańcom i turystom, że korzystanie z licencjonowanych taksówek może uchronić przed przykrymi konsekwencjami związanymi z działalnością nieuczciwych przewoźników. W ostatnim kwartale 2016 roku działalność taksówek była branżą premiowaną w Narodowej Loterii Paragonowej. Więcej informacji dotyczących kampanii i loterii można znaleźć pod adresem: taxi.um.warszawa.pl.

Współdziałania kontrolne wobec przewoźników
Urząd m.st. Warszawy przez cały 2016 rok prowadził współdziałania kontrolne wraz ze służbami: Policją, Urzędem Kontroli Skarbowej, Inspekcją Handlową, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Strażą Miejską m.st. Warszawy.

Działania kontrolne prowadzone były pod kontem sprawdzania legalności prowadzenia przewozu osób samochodem osobowym i taksówką na terenie m.st. Warszawy oraz przestrzegania obowiązujących norm prawnych.

W sumie w 2016 roku w ramach działań przeprowadzono kontrole 2376 przewoźników. Podczas  kontroli w 27,7 % (659) stwierdzono nieprawidłowości. Najczęściej były to:

  • kierowanie pojazdem przez kierowców, którzy nie zdali egzaminu z przepisów i topografii miasta - 493 przypadków,
  • wykonywanie transportu drogowego osób bez licencji – 120 przypadków,
  • brak kasy fiskalnej – 66 przypadków,
  • wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji – 15 przypadków,
  • brak prawa jazdy (zatrzymanie za punkty karne, za przekroczenie prędkości 50+ oraz wyrokiem Sądu – 15 przypadków.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono przypadki podrobienia prawa jazdy, licencji, identyfikatora kierowcy oraz pieczątki w dow. rej. badania technicznego pojazdu, co wymagało podjęcia dodatkowych czynności przez odpowiednie służby. Czterech kontrolowanych kierowców było poszukiwanych przez organy ścigania.rys. Kontrole przeprowadzane były przez Policję, WIIH, UKS, ITD i Straż Miejską m.st. Warszawy przy współudziale pracowników Urzędu m.st. Warszawy.

Podczas współdziałań kontrolnych w 2016 r. stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym na łączną kwotę blisko 2 334 000 złotych. Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o transporcie drogowym suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej nie może przekraczać kwoty 10 000 zł w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Oprócz kar wynikających z naruszeń ww. ustawy oraz ustawy prawo o ruchu drogowym, przepisów karno-skarbowych i przepisów prawa miejscowego , wystawiono na kierowców 584 mandaty karne na łączną kwotę 156 485 zł.

Jednocześnie do chwili obecnej służby kontrolne przekazały 3110 protokołów i materiałów pokontrolnych. W wyniku ich analizy stwierdzono 2235 naruszeń, w szczególności naruszenia dotyczyły przepisów prawa miejscowego. Po otrzymaniu dokumentacji pokontrolnej organ licencyjny dokonuje analizy materiału i zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym podejmuje określone działania od udzielenia przedsiębiorcy ostrzeżenia po wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji włącznie.

rys. Kontrole przeprowadzane były przez Policję, WIIH, ITD i Straż Miejską m.st. Warszawy.


W ramach zadań własnych realizowanych przez organ licencyjny, w 2016 roku sprawdzono w trybie nadzorczym oraz kontrolnym 638 przedsiębiorców. Organ licencyjny wygasił 1190 licencji, cofnął 543 licencji, w przypadku 1124 przedsiębiorców udzielono ostrzeżenia.


rys. Działania BAiSO w latach 2014 – 2015 w zakresie kontroli przewoźników.

Dodatkowym instrumentem prawnym stosowanym przez organ licencyjny było tzw. „żądanie ścigania” kierowane do Policji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z. zm.) w zw. z art. 6 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 395) w przypadku ujawnienia nieuprawnionego stosowania herbu i barw m.st. Warszawy przez osoby podszywające się pod licencjonowanych warszawskich taksówkarzy. W 2016 r. wystosowano 117 „żądań ścigania” za bezprawne używanie barw i herbu m.st. Warszawy.

Wsiadając do taksówki warto zwrócić uwagę na prawidłowe oznakowanie taksówki oraz żądać wydania paragonu, który jest podstawą do późniejszych roszczeń przy rozpatrywaniu skargi za nie właściwie wykonaną usługę przewozu. Szczegółowe informacje: www.taxi.um.warszawa.pl.