null

Rządowy program wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama, Wola, wieżowce, biurowiec Skyline przy rondzie Daszyńskiego, dzień, lato.
Autor: Ewelina Lach

Program stanowić ma wsparcie najistotniejszych wyzwań stojących przed m.st. Warszawą komplementarnych do działań podejmowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Celem Programu jest zwiększenie możliwości rozwoju m.st. Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców poprzez wsparcie wskazanych zadań własnych zakresu polityki rozwoju. Cel główny będzie realizowany przez trzy cele szczegółowe:

 • Poprawa dostępności transportowej miasta stołecznego Warszawy, zwiększenie mobilności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz pozostałych użytkowników miasta stołecznego Warszawy;
 • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej i rekreacyjnej miasta stołecznego Warszawy

Źródłem finansowania Programu są środki budżetu państwa, jak również środki własne m.st. Warszawy przeznaczane na wkład własny. Środki z budżetu państwa zostaną przeznaczone w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych JST.

Na realizację Programu Rząd Rzeczpospolitej Polskiej przeznacza 3 mld zł na lata 2023-2030.

21 listopada 2023 r. między m. st. Warszawa a Wojewodą Mazowieckim została zawarta umowa o udzielenie dotacji na lata 2023 – 2024 na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj.

Budowa przedszkola w rejonie ulicy Krakowiaków

Zadanie obejmuje budowę parterowego budynku sześciodziałowego przedszkola dla 150 dzieci wraz z placem zabaw, wiatą do parkowania rowerków, wiatą śmietnikową, zewnętrzną instalacją energetyczną, teletechniczną, wodną i kanalizacyjną ze zbiornikiem podziemnym przeciwpożarowym, zbiornikiem retencyjnym ze skrzynek rozsączających oraz zbiornikiem na wodę deszczową. W budynku przewidziano sale zajęć, pomieszczenia sanitariatów, pomieszczenia gospodarcze, administracyjne, socjalne i technologiczne, salę gimnastyczną z zapleczem, salę terapii sensorycznej z zapleczem oraz gabinety logopedy, pielęgniarki i psychologa, tzw. blok żywieniowy wraz z kuchnią i jadalnią, a także szatnia i pomieszczenie na wózki.

W przedszkolu zostanie zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo na terenie inwestycji utworzone zostaną miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnoprawnościami oraz plac zabaw.

 •     kwota dotacji na lata 2023-2024  – 9 582 160,00 zł
 •     wkład własny  – 4 095 540,00 zł
 •     Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
 •     Jednostka realizująca: Urząd Dzielnicy Włochy

 Modernizacja Parku Skaryszewskiego – Część I

Zadanie obejmuje realizację trzech etapów:

Etap I – modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia wzdłuż alei głównej oraz tzw. obwodnicy parku i łącznika z ulicą Międzynarodową (demontaż istniejących słupów, opraw i szafy, wykopy dla kabli i rur, przewierty, ułożenie rur i kabli, montaż latarni, opraw, czujników, tabliczek bezpiecznikowych, montaż w słupie przewodów do opraw i czujek, sprawdzenia, pomiary i badania oraz inne prace drobne towarzyszące, objęte wyceną) oraz montaż nowych słupów stalowych typu Pastorał Warszawski oraz opraw LED Albany

Etap II – budowa oświetlenia w Ogrodzie Daliowym i Ogrodzie Różanym oraz oświetlenia pomników House’a i Tancerki (demontaż słupów i opraw, wykopy dla kabli, przewierty, ułożenie kabli i rur, montaż latarni, słupów, opraw, reflektorów, czujników, tabliczek bezpiecznikowych, montaż w słupie przewodów do opraw i czujek, sprawdzenia, pomiary i badania oraz inne prace drobne towarzyszące, objęte wyceną)

Etap III – przebudowa/modernizacja nawierzchni Alei Głównej obejmuje prace przygotowawcze (zabezpieczenie drzew, rozebranie nawierzchni, wywóz materiałów z rozbiórki), roboty ziemne (ręczne i mechaniczne), roboty drogowe (wykonanie podbudowy, nawierzchni, obrzeży, odwodnienia liniowego, regulacja studzienek) oraz prace związane z wykonaniem trawników.

 •    kwota dotacji na lata 2023-2024  – 5 925 742,00 zł
 •    wkład własny  – 1 481 436,66 zł
 •    Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
 •    Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miejskich