null

Praktyki przygotują do zawodu nauczyciela

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Rafał Motyl

Dzięki pilotażowemu porozumieniu miasta z Uniwersytetem Warszawskim, studenci kierunków pedagogicznych będą odbywali praktyki w miejskich szkołach i przedszkolach. Porozumienie obejmuje również doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej oraz oferty edukacyjnej dla uczniów z placówek oświatowych biorących udział w projekcie.

Tak jak w całej Polsce, również warszawskie placówki oświatowe, od kilku lat mierzą się z problemem deficytu nauczycieli, a liczba wakatów rośnie w alarmującym tempie. Doświadczeni nauczyciele odchodzą, a młodzi nie podejmują pracy w tym zawodzie. Dlatego tak bardzo cieszymy się ze współpracy z Uniwersytetem Warszawskiem, który kształci przyszłą kadrę pedagogiczną – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Dzięki współpracy z Uniwersytetem Warszawskim uruchamiamy dwuletni, pilotażowy projekt praktyk dla studentów kierunków pedagogicznych, który pozwoli młodym ludziom na przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela, a miejskim placówkom na pozyskanie w przyszłości świetnie wykształconej i przygotowanej kadry. W ramach projektu umożliwimy studentom nie tylko obserwacje czy prowadzenie zajęć, ale również udział w radach pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, aby jak najlepiej poznali funkcjonowanie przedszkoli i szkół – dodaje wiceprezydent.

Prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że współpraca z miastem pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie studentów do zawodu: – Przyszli pedagodzy muszą zobaczyć jak wygląda praca na co dzień w szkołach i przedszkolach, a edukacja przez praktykę to najlepsze połącznie. Porozumienie z miastem to dobry początek i dobre rozwiązanie w kształceniu przyszłych nauczycieli, które również pozwoli młodym ludziom na budowanie kariery na solidnym fundamencie.

Przyszli nauczycieli na praktykach w miejskich placówkach

W ramach porozumienia zostanie utworzona „Warszawska sieć przedszkoli i szkół ćwiczeń Uniwersytetu Warszawskiego”, przez cały rok akademicki w wybranych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, będą odbywały się praktyki studenckie. W okresie pilotażowym, czyli w ciągu najbliższych dwóch lat, w projekcie weźmie udział 15 miejskich przedszkoli oraz 14 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Praktyki mają umożliwić studentom zarówno obserwacje lekcji, w tym godzin wychowawczych, ale również ich współprowadzenie i prowadzenie, omówienie konspektów lub scenariuszy zajęć przygotowanych przez praktykanta.

W czasie odbywania praktyk studenci będą mieli zapewnione wsparcie opiekuna, którego wyznaczy dyrektor szkoły lub przedszkola. Opiekunem może zostać osoba m.in. z min. 4-letnim doświadczeniem pracy w zawodzie nauczyciela, która posiada kompetencje do pełnienia roli mentora. Aby umożliwić studentom poznanie sposób funkcjonowania przedszkola czy szkoły, praktykant będzie brał udział w zebraniach grona pedagogicznego, rad pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, wycieczkach i innych wydarzeniach organizowanych przez placówkę. Studenci biorący udział w praktykach poznają również zasady organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub przedszkola oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji. 

Obecnie m.st. Warszawa przygotowało niemal 200 miejsc na praktyki dla studentów oraz ponad 100 nauczycieli-mentorów, którzy jako opiekunowie będą wsparciem dla praktykantów.

Na mocy porozumienia o współpracy miasta z Uniwersytetem Warszawskim, uczelnia umożliwi uczniom ze szkół biorących udział w projekcie w zajęciach dodatkowych oraz projektach naukowych i popularnonaukowych UW. Z kolei nauczycielom, uniwersytet zapewni możliwość udziału w zajęciach doskonalących kompetencje naukowe i dydaktyczne oraz w wykładach czy seminariach organizowanych przez uczelnię.

Nauczyciele odchodzą z zawodu

Tak jak w całej Polsce, również warszawskie placówki oświatowe, od kilku lat mierzą się z problemem deficytu nauczycieli. We wrześniu 2021 r. placówki oświatowe w Warszawie miały problem z obsadzeniem ok. 2800 etatów. W tym roku brakuje już ponad 3500 nauczycieli. Te dane pokazują, że mamy do czynienia z coraz większym kryzysem w edukacji, również w Warszawie, gdzie zarobki pedagogów są najwyższe i gdzie samorząd zapewnia dodatki finansowe.

Największe braki kadrowe w miejskich placówkach oświatowych dotyczą nauczycieli wychowania przedszkolnego (ponad 340 etatów), nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych do współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz wychowawców w świetlicy (ponad 300 etatów) i nauczycieli języka angielskiego (ponad 200 etatów). 

Dodatkowo w Warszawie, spośród 31 tys. zatrudnionych ponad 5 tys. to nauczyciele w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Z badań nastrojów prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu pn. „Teachers Drop Out”,  wynika, że blisko połowa kadry nauczycielskiej zatrudnionej w publicznych szkołach, myśli o odejściu z zawodu. To problem ogólnopolski.

Co istotne, studia na kierunku pedagogicznym przygotowujące do zawodu nauczyciela przedszkolnego, wczesnoszkolnego i nauczania specjalnego, są coraz rzadziej wybierane przez studentów, a duża część z nich rezygnuje z tego kierunku w czasie podjętych studiów.