null

Nowe, przyjazne i jednolite zasady dzierżawy miejskich obiektów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zabudowa miejska

Długoletnie umowy, ujednolicenie zasad dzierżawy gruntów przez miejskie instytucje, ułatwienia dla rzetelnych dzierżawców – to tylko niektóre ze zmian wprowadzonych przez Radę Warszawy w ramach nowej miejskiej polityki gospodarowania nieruchomościami. Prace nad nią osobiście nadzorował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zmieniamy politykę miasta w sposób fundamentalny. Słuchamy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Dotychczasowe zasady nie odpowiadały ich potrzebom ani dzisiejszym realiom. Tworzymy warunki sprzyjające prowadzeniu lokalnych biznesów, bo dostępność zróżnicowanych punktów usługowych ma ogromny wpływ na wygodę życia w Warszawie. Dlatego będziemy premiować rzetelnych dzierżawców, którzy świadczą usługi cenione przez mieszkańców stolicy – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Założenia uchwały Rady m.st. Warszawy wprowadzającej zmiany opracowano na podstawie konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, pracodawców oraz organizacji zawodowych, w tym: Związkiem Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu, Warszawską Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem „Nowy Świat”, Stowarzyszeniem Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego, Związkiem Rzemiosła Polskiego, organizacją Pracodawcy RP, branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły.

Nowe zasady dzierżawy miejskich nieruchomości

Warszawa odchodzi od praktyki udostępniania budynków i gruntów wyłącznie na trzy lata. Możliwość długoterminowego korzystania z miejskich nieruchomości nie tylko zapewni spokój przedsiębiorcom, ale również sprawi, że remontowanie budynków i dostosowywanie ich do potrzeb prowadzonej działalności stanie się opłacalne. Brak możliwości odpracowania w przeciągu trzech lat wysokich kosztów tych prac – szczególnie w przypadku budynków zabytkowych – sprawiał, że dzierżawcy często rezygnowali z prowadzenia działalności.

Dzięki nowym zasadom, jednolicie obowiązującym we wszystkich miejskich instytucjach, możliwe będzie przedłużanie trzyletnich umów bez konieczności rozpisywania przetargu. Przy czym tryb bezprzetargowy będzie mógł być stosowany w przypadkach ważnych z punktu widzenia Warszawy i jej mieszkańców. Do tej grupy zaliczą się m.in. organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną czy charytatywną. Umowa będzie również mogła być przedłużona bezprzetargowo z dzierżawcami, którzy oczekują na rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy wieloletniej. Pozwoli to na zachowanie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej i zlikwiduje niepewność dotychczas towarzyszącą dzierżawcom w okresie przejściowym.

Zmiany mają na celu nie tylko poprawę komfortu korzystania z miejskich obiektów obecnym dzierżawcom, ale także zachęcenie osób dotychczas niezdecydowanych, które mają pomysły na nowe, ciekawe miejsca dla warszawiaków. Nowe zasady przewidują też szereg ułatwień dla placówek leczniczych – będących miejskimi SPZOZ lub spółkami m.st. Warszawy. Teraz będą one mogły być nawet całkowicie zwolnione z opłat za użytkowanie nieruchomości.

Regulowanie praw do gruntów objętych dekretem

Istotną zmianą jest również umożliwienie trwałej regulacji tytułów do gruntu podmiotom, które zajmują nieruchomości objęte roszczeniami. Uwłaszczenie lub ustanowienie użytkowania wieczystego będzie teraz mogło nastąpić – za każdorazową zgodą Rady m.st. Warszawy – również w przypadkach, gdy roszczenia w trybie dekretowym wniesiono po wszelkich ustawowych terminach oraz w sytuacjach, w których zgłoszone roszczenia dotyczą ustanowienia służebności. Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo obrotu i nie naraża stołecznego samorządu na roszczenia byłych właścicieli – bez naruszenia ich praw.

Dotychczas wszystkie zgłoszone roszczenia – niezależnie od spełnienia kryterium terminu – były traktowane jednakowo. Takie podejście skutkowało całkowitym zablokowaniem obrotu nieruchomościami objętymi roszczeniami. Wieloletnia praktyka wskazuje, że ogromna część roszczeń, w szczególności na terenie tzw. dekretu warszawskiego, została zgłoszona po ustawowych terminach. Zakończenie takich postępowań jest procesem wieloletnim z uwagi na konieczność ustalenia wszystkich stron postępowania, a jednocześnie nigdy nie prowadzi do zwrotu nieruchomości.

Ta zmiana ma szczególne znaczenie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które teraz będą mogły o wiele łatwiej uregulować prawa do zajmowanych nieruchomości. Otworzy też drogę do prowadzenia koniecznych remontów budynków stanowiących całkowitą własność m.st. Warszawy, a objętych roszczeniem wniesionym po terminie.