null

Najzdolniejsi mogą starać się o stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Młodzież pochyla się nad materiałami naukowymi
Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO | Autor: Miasto Stołeczne Warszawa

Trwa nabór wniosków w ramach czternastej edycji projektu stypendialnego m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowanego do szczególnie uzdolnionych uczniów warszawskich publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. O stypendium na rok szkolny 2021/2022 można ubiegać się do 31 sierpnia.

Niezmiernie cieszy mnie, że w ramach programu stypendialnego SAPERE AUSO możemy pomagać aktywnym, zdolnym uczniom w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Szczególnie teraz, podczas pandemii, ważne jest, aby wspierać edukację dzieci z ogromnym potencjałem, które w przyszłości mogą stać się liderami w swoich dziedzinach. Ten projekt, pod wieloma względami jest wyjątkowy – nie jest adresowany wyłącznie do uczniów z wysoką średnią ocen. Jego misją jest pomagać mądrze – ma uczyć dziecko brać sprawy w swoje ręce, uczyć wytrwałości i w ten sposób stopniowo kształtować w młodym umyśle poczucie wpływu na rzeczywistość – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st Warszawy.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś rolę samorządowego programu wsparcia uczniów, uzupełniającego państwowy system stypendialny.

Mogą być przyznane uczennicom i uczniom, uczęszczającym do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych w Warszawie, za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne. Z wnioskiem o stypendium mogą wystąpić: dyrektor szkoły, rodzice lub samodzielnie pełnoletni kandydaci.

Jak to zrobić?

Podobnie jak w ubiegłym roku wnioski można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS): www.um.warszawa.pl/stypendia. Termin składania wniosków w ramach bieżącej edycji projektu stypendialnego m.st. Warszawy SAPERE AUSO trwa od 25 czerwca do 31 sierpnia. Liczy się data wpływu podpisanego wniosku do urzędu, w formie wybranej przez wnioskodawcę: papierowej lub elektronicznej.

Jakie kryteria trzeba spełniać?

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych wspomaga rozwój zarówno uczniów osiągających mierzalne sukcesy, jak i tych o różnorodnych zdolnościach. Wygrana olimpiady lub turnieju to jedne z kilku wskazanych, ale nie jedyne i obligatoryjne kryterium, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o przyznanie stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO. Szczególna uwaga jest zwracana na specyfikę tych stypendiów, adresowanych również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy SAPERE AUSO mogły wyróżniać wyjątkowe osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne.

Co będzie brane pod uwagę przy ocenie wniosków?

Wyboru uczniów i uczennic rekomendowanych do uzyskania stypendium członkowie komisji dokonują na podstawie opisu zawartego w treści wniosku, stąd bardzo ważne jest precyzyjne i szczegółowe przedstawienie profilu wybitnych osiągnięć danego ucznia przez wnioskodawcę. Zgodnie z regulaminem za spełnienie każdego z kryteriów głównych kandydat może otrzymać do 5 punktów, a za spełnienie kryteriów uzupełniających do 2 punktów. Średnia ocen stanowi kryterium pomocnicze i brana jest pod uwagę, gdy najniższą liczbę punktów umożliwiających otrzymanie stypendium uzyskał więcej niż jeden kandydat.

Laureaci programu SAPERE AUSO otrzymają stypendium w wysokości 3800 zł.

Szczegółowe informacje:
www.um.warszawa.pl/stypendia (Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy)
www.edukacja.um.warszawa.pl/-/stypendia-m-st-warszawy-sapere-auso-na-rok-szkolny-2021-2022