null

Mieszkańcy Pragi-Północ i Woli chcą rozszerzenia SPPN

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
znak strefy płatnego parkowania - tabliczka

Kilkaset osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Północ i Woli. Pomysł cieszył się dużym poparciem. Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich opracowali właśnie raport z konsultacji.

Na dalszym etapie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu strefy podejmie Rada m.st. Warszawy.

Konsultacje społeczne w obu dzielnicach trwały od 14 października do 10 listopada. Do analizy po praskiej stronie Wisły wskazano tereny Nowej Pragi (między al. Solidarności a ul. 11 Listopada i Ratuszową) oraz Starej Pragi i Szmulek (od Targowej do al. Tysiąclecia i ul. Radzymińskiej), a także ulice w bezpośrednim sąsiedztwie zoo. Na Woli konsultowany obszar obejmował tereny pomiędzy ul. Okopową i Towarową a al. Prymasa Tysiąclecia.

Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania związany był m.in. z uruchomieniem kolejnych odcinków drugiej linii metra, co wyraźnie wpływa na sytuację parkingową w obu dzielnicach. Rozwiązaniem może być wprowadzenie płatnego parkowania, tak aby ochronić te tereny przed nadmierną liczbą parkujących samochodów.

Doświadczenia z istniejącej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy, skłania również do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca. Mieszkańcy SPPN mogą skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.

Podczas spotkań mieszkańcy mogli zapoznać się z analizami dotyczącymi stopnia zapełnienia miejsc postojowych i rotacji parkujących na nich pojazdów. Na podstawie tych danych oszacowano w jakich godzinach najtrudniej o wolne miejsce parkingowe, a także jaka część kierowców parkuje na tym terenie regularnie, dojeżdżając do pracy. Dane z tych analiz można znaleźć tutaj.

Opinie mieszkańców

W spotkaniach konsultacyjnych udział wzięło kilkaset osób – na niektórych frekwencja przekraczała 100 osób. Byli to głównie mieszkańcy danego rejonu, którego dotyczyło spotkanie, w pełnym przekroju wiekowym i społecznym. Warszawscy drogowcy otrzymali również ponad 300 uwag papierowych i 200 maili zawierających liczne pytania i uwagi do proponowanych rozwiązań.

Zdecydowana większość uczestników popiera pomysł i oczekuje wprowadzenia płatnego parkowania w ich okolicy. Szczególnie widoczne było to na Woli – podczas spotkań mieszkańcy dopytywali o termin wprowadzenia zmian i zasady, jakie będą ich obowiązywać. Były również głosy sprzeciwu, wynikające z przekonania, że SPPN nie rozwiąże problemów z parkowaniem oraz obaw o likwidację możliwości parkowania niezgodnego z przepisami.

Podczas konsultacji na Pradze-Północ znaczna część uczestników oczekiwała, że SPPN obejmie całą dzielnicę do linii torów kolejowych. Dlatego planowane jest przeprowadzenie dodatkowych analiz i konsultacji dla rejonu pl. Hallera i Szmulowizny, na podstawie których będzie można podjąć taką decyzję. Na Woli, w związku z licznymi uwagami mieszkańców, Radzie m.st. Warszawy rekomendowane będzie dodatkowo objęcie strefą obszaru między ul. Wolską, Ordona i Kasprzaka.

Wprowadzenie SPPN będzie się wiązało z oznakowaniem wszystkich miejsc postojowych. Zgodnie z wyraźną wolą mieszkańców by nie ograniczać liczby miejsc postojowych, przewidziane jest pilotażowe rozwiązanie dopuszczające (w niektórych lokalizacjach) parkowanie na zasadach ogólnych poza wyznaczonymi miejscami. Warunkiem będzie posiadanie abonamentu mieszkańca. Ten pomysł spotkał się z dużym poparciem wśród mieszkańców.

Aby sprostać oczekiwaniu wyznaczenia możliwie największej liczby miejsc postojowych, Zarząd Dróg Miejskich przewiduje wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na wybranych ulicach. Nie wszystkie proponowane zmiany spotkały się z akceptacją – dlatego ZDM zrezygnował m.in z propozycji wprowadzania ruchu jednokierunkowego na ul. Ludwiki i Szarych Szeregów. Uwzględniona została także większość uwag mieszkańców dotycząca szczegółowych rozwiązań projektowych. Wykaz uwag jest dostępny tutaj.

Strefa płatnego parkowania zgodnie z przepisami obejmuje tylko drogi publiczne. Mieszkańcy oczekują jednak zabezpieczenia również dróg wewnętrznych, podwórek i terenów osiedlowych, tak by kierowcy nie parkowali tam unikając opłat. Wszystkie takie uwagi zostaną zarządcom tych terenów z prośbą o uporządkowanie zasad postoju.

Co dalej?


Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu SPPN należy do Rady m.st. Warszawy. W najbliższych tygodniach warszawscy drogowcy przekażą radnym raport z konsultacji wraz z projektem zmian w uchwale regulującej zasady funkcjonowania strefy. Jeżeli Rada przyjmie uchwałę, parkomaty na Woli i Pradze-Północ pojawią się w ciągu kilku miesięcy.