null

Maturzyści na start!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
w sali szkolnej w ławkach galowo ubrani uczniowie

Ponad 20 tys. warszawskich maturzystów przystąpiło do pierwszego z egzaminów. W stolicy wiedzę z języka polskiego sprawdza dziś 16 874 abiturientów szkół publicznych i 3 162 ze szkół niepublicznych.

Do matur w całej Polsce przystąpiło dziś około 272 tys. maturzystek i maturzystów, prawie co dziesiąty absolwent zdaje egzaminy w jednej ze stołecznych szkół. Dzisiaj w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych II stopnia piszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Oczywiście staraliśmy się stworzyć dla naszych absolwentów jak najlepsze warunki do złożenia egzaminów, żeby stres związany z pierwszą maturą po zmianach w systemie był jak najmniejszy. Mam nadzieję, że pogodny dzień i tematy będą dziś sprzyjać warszawskim maturzystom. Mocno trzymamy kciuki! – mówi zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

Wśród tegorocznych maturzystów jest pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się zgodnie z nową podstawą programową. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna to około 158,4 tys. abiturientów.

Z kolei tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik kończący czteroletnie technikum, uczący się według starej podstawy programowej.

Do matury w tym roku – jak w latach ubiegłych – przystąpili też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich osoby, które dopiero w tym roku zdecydowały się przystąpić do egzaminu, nie zdały go w ubiegłych latach lub chcą poprawić jego wynik.

Chęć przystąpienia do polskich egzaminów maturalnych zadeklarowało także 153 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br., po ataku Rosji na Ukrainę.

Maturzysta (niezależnie czy zdaje maturę według starej, czy według nowej formuły) musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9.00 i 14.00.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 10 maja i potrwa do 23 maja.

Najwięcej zmian na maturze przeprowadzanej w nowej formule obejmuje egzamin z języka polskiego zarówno w zakresie sprawdzanej wiedzy, jak i w formy jej sprawdzania.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym w nowej formule podzielony jest na dwa zeszyty. W pierwszym są dwa testy: "Test – Język polski w użyciu" i "Test historycznoliteracki". W drugim zeszycie trzeba napisać wypracowanie na jeden temat wybrany z dwóch zaproponowanych.

Aby zdać maturę, abiturient – niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły – musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.