null

Konkurs na warszawską inicjatywę pozarządową 2013 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Tylko do poniedziałku, 10 marca można zgłaszać propozycje najlepszej inicjatywy pozarządowej S3KTOR. Miasto stołeczne Warszawa organizuje konkurs, którego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych działań realizowanych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

Każda osoba ma możliwość zgłoszenia do konkursu inicjatywy, którą uważa za najlepszą w poprzednim roku.

Wystarczy do 10 marca dostarczyć wypełnioną Kartę zgłoszenia inicjatywy lub Kartę potwierdzenia udziału inicjatywy (kartę potwierdzenia udziału wypełniają tylko organizacje zgłaszające swoją inicjatywę):

 • Pocztą elektroniczna na adres ngo@um.warszawa.pl;
 • Faxem na numer 22 443 34 02;
 • Wypełniając zgłoszenie online za pośrednictwem strony internetowej www.ngo.um.warszawa.pl (dotyczy jedynie Kart zgłoszenia inicjatywy);
 • Osobiście lub pocztą tradycyjna - Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, pok. 136, 00-099 Warszawa;
 • Pocztą tradycyjną lub osobiście dostarczyć do Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy.

Inicjatywy można zgłaszać w 10 kategoriach konkursowych:

 1. Edukacja – inicjatywy, które rozwijają umiejętności, wiedzę, zainteresowania mieszkańców Warszawy
 2. Ekologia i środowisko przyrodnicze –inicjatywy i działania edukacyjne na rzecz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, ładu przestrzennego, jego wartości estetyczno-widokowych, przyrodniczych, zachowania dziedzictwa przyrodniczego, promowanie, wdrażanie, wspieranie inicjatyw i zachowań proekologicznych mieszkańców Warszawy
 3. Kultura i sztuka – inicjatywy aktywizujące mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze, działania animujące i edukacyjne, które wzmacniają znaczenie kultury w codziennym życiu, inicjatywy dotyczące twórczości artystycznej
 4. Pomoc społeczna – inicjatywy, które nastawione są na wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, na profilaktykę uzależnień
 5. Projekty interdyscyplinarne – inicjatywy wykraczające jednoznacznie poza jedną kategorię konkursową
 6. Przestrzeń miejska – inicjatywy mające na celu kształtowanie ładu przestrzennego, estetyki przestrzeni miejskiej
 7. Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka – inicjatywy, które promują aktywność obywatelską, wspierają kształtowanie demokratycznego społeczeństwa, odnoszą się do praw człowieka, upowszechniają postawy tolerancji wobec różnorodności i przeciwdziałają dyskryminacji
 8. Społeczność lokalna – inicjatywy, które sprzyjają rozwojowi środowisk lokalnych oraz integracji mieszkańców w poszczególnych dzielnicach np. wspólnot terytorialnych
 9. Sport i rekreacja – inicjatywy zachęcające mieszkańców do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu lub inicjatywy dotyczące szkolenia i współzawodnictwa sportowego
 10. Zdrowie – inicjatywy mające na celu realizację działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej lub profilu facebookowym.

S3KTOR - najlepsza inicjatywa pozarządowa 2013 roku