null

Kolejny krok dla ochrony warszawskich drzew

Drukuj otwiera się w nowej karcie
badanie drzewa

Zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy przyjęty został drugi z siedmiu standardów stołecznej Karty Praw Drzew. Jednolite zasady przeglądów i analiz dendrologicznych będą obowiązywać wszystkie miejskie jednostki, co zapewni odpowiednią opiekę nad warszawską zielenią.

Założenia zawarte w Karcie Praw Drzew są uzupełnieniem i uaktualnieniem obecnie obowiązujących „Standardów kształtowania zieleni Warszawy”. Nowe dokumenty to nowoczesne i kompleksowe spojrzenie na zagadnienia ochrony i pielęgnacji drzew miejskich.

Warszawa stawia kolejne kroki w celu ochrony warszawskiej zieleni, co jest szczególnie ważne w dobie kryzysu klimatycznego. Karta Praw Drzew i towarzyszące jej standardy tworzą nową jakość zarządzania miejską zielenią. Odpowiednie przeprowadzanie przeglądów i analiz drzew będzie wymagać wspólnego wysiłku wszystkich miejskich jednostek i dzielnic, jednak wszystko to po to, aby chronić drzewa i zapewnić mieszkańcom zieloną, bezpieczną przestrzeń wysokiej jakości. To jeden z naszych priorytetów – mówi Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

Karta Praw Drzew – jednolite zasady opieki nad stołeczną zielenią

Karta Praw Drzew i towarzyszące jej 7 standardów podkreślają istotną rolę drzew w mieście i potrzebę ich ochrony, a także regulują ingerencję w stołeczną zieleń. Zawierają zasady pielęgnacji i poprawy warunków życia drzew, instrukcję kontrolowania ich stanu zdrowotnego oraz precyzują warunki ochrony podczas procesów inwestycyjnych. Dokumenty obejmują ponadto zasady tworzenia i pielęgnacji zieleni niskiej, dostosowane do postępujących zmian klimatycznych.

Jako pierwszy, we wrześniu br., Warszawa przyjęła Standard informowania o wycinkach drzew. Będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022 r. Drugi z wprowadzonych standardów będzie obowiązywał Zarząd Zieleni m.st. Warszawy od dnia wejścia w życie, czyli również od 1 stycznia 2022 r. W przypadku zarządów dzielnic, dyrektorów biur i kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych, z uwagi na potrzebę dostosowania struktury zatrudnienia jednostek do założeń wprowadzanego dokumentu, termin ten ulegnie wydłużeniu do 1 stycznia 2024 r. Pozostałe standardy będą stopniowo wdrażane w kolejnych miesiącach.

Cykliczne przeglądy i analizy dendrologiczne drzew

Jednolity standard przeprowadzania przeglądów i analiz dendrologicznych w Warszawie ukierunkowany jest na ochronę drzew i utrzymanie w należytym stanie zieleni miejskiej, zgodnie z wiedzą specjalistów.

Standardy towarzyszące Karcie Praw Drzew ujednolicają zasady monitoringu i pielęgnacji drzew, które wypracowaliśmy i stosujemy od lat jako Zarząd Zieleni. To efekt współpracy zespołu naszych specjalistów z Biurem Ochrony Środowiska, a także z cenionymi ekspertami z różnych dziedzin nauki. Dokument został napisany nie tylko w oparciu o aktualną wiedzę naukową, ale także na podstawie wieloletnich obserwacji natury i reakcji drzew na różne czynniki stresowe i zabiegi. Nasze zalecenia obejmują więc zabiegi pielęgnacyjne naśladujące procesy zachodzące w przyrodzie. Dzięki odpowiednim standardom warszawskie drzewa będą miały zapewnioną należytą ochronę i opiekę – mówi Kamila Nowocin, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

W zarządzeniu opisano poszczególne etapy przeprowadzania przeglądów i analiz dendrologicznych w stolicy, z uwzględnieniem przeglądu terenu oraz oględzin drzew. W standardzie określono również wskazania do dalszego postępowania z drzewami, w tym zlecenie badań dendrologicznych z użyciem specjalistycznego sprzętu czy odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne.

Ochronę warszawskiego drzewostanu trzeba rozpocząć od dokładnego poznania jego stanu i kondycji zdrowotnej. Niezbędne są też procedury oraz jednolity system oceny drzew. Opracowany przez nas standard zakłada, że wszystkie drzewa, z wyjątkiem młodych czy rosnących w naturalnych zbiorowiskach, będą cyklicznie przeglądane. Młode drzewa oczywiście nie pozostaną bez opieki, ich korony będą kształtowane tak, aby w przyszłości nie powstały w nich wady budowy. Miejscy ogrodnicy skupią się na ocenie dorosłych drzew, które ze względu na rozmiary mogłyby zagrozić bezpieczeństwu. Na podstawie widocznych cech drzewa, będą kategoryzować je do wybranej klasy w przedziale od 1 do 5, przy czym 1 to drzewa bez wad i w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, natomiast drzewa zakwalifikowane do kategorii 5 będą odznaczały się istotnymi uszkodzeniami i wadami. Następnie ocenią charakter użytkowanej przestrzeni i sklasyfikują ją do 4-stopniowej skali. Na tej podstawie tworzony będzie harmonogram monitoringu – tłumaczy Tomasz Maksym, dendrolog i koordynator projektu ze strony Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Korelacja stanu drzewa oraz sposobu użytkowania otaczającej go przestrzeni wskazuje klasę ryzyka i związaną z nią częstotliwość przeglądów. Efektywne zarządzanie miejską zielenią i pracę ogrodników usprawnia aplikacja MoDrzew, która po wprowadzeniu danych drzew podaje kolejne terminy ich kontroli i wyświetla te najpilniejsze. Częstotliwość przeglądów mieści się w przedziale od 6 miesięcy do 7 lat.