null

Kolejna nieruchomość zabezpieczona przed zakusami Rosjan

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fasada budynku nieruchomości przy al. J. Ch. Szucha 8. Kamienica usytuowana jest przy ulicy, widać zaparkowane w pobliżu nieliczne auta.
Nieruchomość przy al. J. Ch. Szucha 8

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy wydał kolejną decyzję dekretową i odmówił Federacji Rosyjskiej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości przy al. J. Ch. Szucha 8.

18 marca rozpatrzyłem wniosek dotyczący nieruchomości zajmowanej przez Ambasadę Ukrainy. A we wtorek, 29 marca wydałem kolejną decyzję odrzucając rosyjskie roszczenia wobec sąsiedniej nieruchomości przy al. J. Ch. Szucha 8. Zgodnie z zapisami w planie miejscowym dla północnej części Placu Unii Lubelskiej ten teren jest przeznaczony dla administracji publicznej. Obecnie nie jest wykorzystywany na cele dyplomatyczne tylko komercyjne, przez szereg podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Nieruchomość przy al. J. Ch. Szucha 8 (wcześniej - al. I-szej Armii Wojska Polskiego) znajduje się na obszarze objętym działaniem tzw. dekretu Bieruta i stanowi własność Skarbu Państwa.

Budynki (wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami z tego wynikającymi) w październiku 1946 r. zostały nabyte przez Przedstawicielstwo Handlowe ZSRR w Polsce.

13 lipca 1948 r. przedstawicielstwo wystąpiło o przyznanie, za symboliczny czynsz, prawa własności czasowej do tego terenu (obecnie użytkowania wieczystego). Wniosek ten pozostawał nierozpoznany. Za następcę prawnego ZSRR – na gruncie tej sprawy – uznana została Federacja Rosyjska, której pełnomocnik 3 listopada – wystąpił o rozpoznanie wniosku. 

Przy podejmowaniu decyzji wzięto pod uwagę m.in. brak wymaganego zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości przez Federację Rosyjską.

Niezależnie od tego zbadano też przesłanki określone w art. 214a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

Nieruchomość przy al. J. Ch. Szucha 8, zgodnie z uchwałą Nr LIV/1534/2013 Rady m. st. Warszawy z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część północna, dz. ew. 75 usytuowana jest w strefie przeznaczonej pod administrację publiczną i została przeznaczona do realizacji inwestycji celu publicznego w postaci usług administracji publicznej.

W tej sytuacji - przeznaczenie nieruchomości na cele określone w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami – prezydent Rafał Trzaskowski wydał decyzję odmowną (Decyzja nr 125/SD/2022, w załączniku).

Nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele dyplomatyczne. Z wpisów w rejestrze REGON oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynika, że w budynku działają liczne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wiele organów administracji poszukuje nieruchomości, które mogłyby wykorzystać dla prowadzenia działalności. Brak odpowiedniego zasobu wymusza konieczność korzystania z najmu komercyjnego, co zwiększa koszty funkcjonowania administracji. Uwolnienie od roszczeń nieruchomości przy al. J. Ch. Szucha 8, umożliwi świadczenie tam usług publicznych, zgodnie z jej przeznaczeniem – dodaje prezydent.

Załączniki: