null

Karta praw osób w kryzysie bezdomności

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Szymon Pulcyn

Noclegownie, schroniska i Mobilny Punkt Poradnictwa dla osób doświadczających bezdomności działają przez cały rok, a zimą dodatkowo uruchamiane są ogrzewalnie. W Warszawie obowiązuje także karta praw osób doświadczających bezdomności, która gwarantuje ochronę, bezpieczeństwo i poszanowanie praw podstawowych mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej.

Przez wiele miesięcy pracowaliśmy nad zapisami i kolejnymi krokami wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami warszawskich organizacji pozarządowych, biur i jednostek miejskich, a także odpowiednich służb. Bardzo dziękuję wszystkim za pracę, zaangażowanie i wiedzę ekspercką oraz praktyczną – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Szacunek dla każdego człowieka

Karta określa obszary i kierunki działań miasta zmierzających do m.in. przeciwdziałania dyskryminacji osób w kryzysie bezdomności. Zarządzenie mówi także o prawach, które przypominają o szacunku do każdego człowieka, bez względu na jego status materialny lub społeczny.

Na mocy podpisanego przez prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego zarządzenia każda z osób, która wyrazi do tego wolę, dostanie dostęp do godnego tymczasowego schronienia w sytuacji, gdy niemożliwe jest niezwłoczne udzielnie jej pomocy mieszkaniowej. Poza tym w karcie zapewniono prawa: równego traktowania, wyborcze, do adresu korespondencyjnego oraz prawo korzystania z przestrzeni publicznej i swobodnego poruszania się w niej.

Wsparcie w okresie jesienno-zimowym

W Warszawie działają noclegownie przy ul. Kaczorowej 39, Kupieckiej 15 i ul. Myśliborskiej 53, z których może skorzystać każdy potrzebujący w godzinach od 18:00 do 8:00. W placówkach wydawane są również posiłki – ciepła kolacja i śniadanie.

Przy noclegowniach przy ul. Kupieckiej i ul. Myśliborskiej działają także ogrzewalnie. Dodatkowo na zlecenie miasta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi ogrzewalnie przy ul. Grochowskiej 111/113, która jest czynna przez siedem dni w tygodniu. Działa tam także jadłodajnia i łaźnia.

Oprócz tego działa 18 schronisk, z czego 7 z usługami opiekuńczymi, do których przyjęcie następuje po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym w Ośrodku Pomocy Społecznej. Schroniska zapewniają także wzmacniające aktywność społeczną, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. Prowadzone są tam treningi umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych oraz trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, a także grupy wsparcia.

Punkt pomocy medycznej i pralnia

Na zlecenie miasta Punkt Pomocy Medycznej prowadzi Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją przy ul. Wolskiej 172.  Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 15:00. Oferuje pomoc lekarzy różnych specjalizacji, pomoc psychologa, zabiegi stomatologiczne, zabiegi pielęgniarskie, diagnostykę i badania laboratoryjne oraz możliwość konsultacji z pracownikiem socjalnym. Punkt poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności współpracuje ze wszystkimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie rozwiązywania problemów osób w kryzysie bezdomności.

Z kolei Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” przy ul. Grochowskiej 259A prowadzi pralnię. Z usług nieodpłatnie mogą korzystać placówki dla osób bezdomnych posiadające umowę dotacyjną z m.st. Warszawą oraz indywidualne osoby bezdomne na podstawie skierowania z OPS lub punktu poradnictwa.

Streetworking

Na zlecenie miasta realizowany jest również streetworking, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dzielnice m.st. Warszawy. Działania podejmowane są we współpracy ze stołeczną Strażą Miejską. Streetworkerzy oferują pomoc osobom w  kryzysie bezdomności przebywającym na klatkach schodowych, w piwnicach oraz w parkach. Motywują je do zmian w życiu, zachęcają do skorzystania z noclegowni, jadłodajni, łaźni, a także asystują im w drodze do urzędu, szpitala, schroniska.

Mobilny Punkt Poradnictwa (MPP)

Miejski autobus dla osób w kryzysie bezdomności pełni ważną rolę w udzielaniu pomocy doraźnej i interwencyjnej. Umożliwia przemieszczanie się pomiędzy schroniskami, noclegowniami, jadłodajniami, ogrzewalniami, punktami pomocy medycznej oraz łaźnią. MPP dociera do dworców kolejowych i wielu innych miejsc, oferując nie tylko transport do placówek, ale też ciepły napój oraz poradnictwo wykwalifikowanych streetworkerów.  Mają oni za zadanie rozpoznać sytuację osób w kryzysie bezdomności, wzmacniać ich motywację do podejmowania działań aktywizujących oraz kierować osoby wymagające pomocy do odpowiednich placówek lub instytucji. Autobus jeździ po mieście codziennie, również w niedziele i święta.

Organizacje pozarządowe działające na zlecenie miasta

Najważniejsze organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom w kryzysie bezdomności na zlecenie m.st. Warszawa to: Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie, Stowarzyszenie Monar, Bank Żywności SOS w Warszawie, Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Fundacja po Drugie, Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Oddział w Warszawie, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej w Warszawie, Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski- Siostry Felicjanki i Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: wsparcie.um.warszawa.pl/kryzys-bezdomnosci.