null

Jak zostać rodziną zastępczą?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
w pokoju dziecięcym na wykładzinie kobiety przytulają bardzo małe dzieci, kolorowa przestrzeń
Autor: Ewelina Lach

Miasto zachęca do prowadzenia profesjonalnej pieczy zastępczej dla dzieci, którymi nie mogą zająć się ich rodzice. Co roku nowego, bezpiecznego domu potrzebuje w Warszawie nawet pół tysiąca małych warszawiaków. Rodzina zastępcza jest najlepszym miejscem, do którego może trafić dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej.

Co roku do warszawskiej pieczy zastępczej trafia około 500 dzieci pozbawionych opieki rodziców. W Warszawie jest prawie 1080 rodzin zastępczych, które opiekują się ponad 1300 dzieci.

Jak założyć rodzinę zastępczą?

Najważniejszym warunkiem jest gotowość do zaopiekowania się dzieckiem. Następnie małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim zainteresowane prowadzeniem rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka powinny skontaktować się z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie i złożyć potrzebne dokumenty.

Następnie kandydaci na rodzinę zastępczą przechodzą kilkuetapowy proces kwalifikacji, którego częścią jest m.in. badanie psychologiczne dotyczące predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, sprawdzenie warunków mieszkaniowych oraz szkolenie, które jest prowadzone przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące codziennego życia rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka, rozpoznawania różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu dziecka i pracę z nim oraz tematykę związaną z doskonaleniem umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i zapobieganie wypaleniu zawodowemu opiekunów.

Na jaką pomoc może liczyć rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza może liczyć na bieżącą pomoc i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie specjalistyczne m.in. lekarza psychiatry oraz neurologa, psychologa, psychoterapeuty. Rodzice zastępczy mogą również liczyć na pomoc w diagnozie pod kątem występowania FAS/FASD, a także innej – w zależności od potrzeb dziecka i rodziny.

Jakie świadczenia przysługują rodzinom zastępczym ?

Rodziny zastępcze otrzymują fundusze na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub pełnoletniego wychowanka (od 899 zł do 1361 zł), dodatek wychowawczy (500 zł), dodatek dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością (274 zł) oraz dodatkowe środki wynikające z ustawy. Ponadto opiekunowie dostają świadczenia fakultatywne w zależności od potrzeb dziecka i rodziny, np. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, środki na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka lub zdarzeniami losowymi.

Dodatkowo rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka otrzymują wynagrodzenie, które określa Uchwała Rady m.st. Warszawy z 9 lutego 2023 r.

Więcej informacji na temat tego, jak zostać rodziną zastępczą w Warszawie znajduje się na stronach: rodzinazastepcza.com.pl oraz facebook.com/warszawapiecza.

Na stronie rodzinazastepcza.com.pl/historie-rodzin-zastepczych zamieszczono także historie warszawianek i warszawiaków, którzy zdecydowali się tworzyć rodziny zastępcze.