null

Dotacje na zabytki - nabór wniosków na 2024 rok

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcia przedstawiające prace związane z renowacją zabytków

Rozpoczął się nabór wniosków o dotację na planowane prace przy zabytkach. Miejskie dofinansowanie może być przeznaczone na roboty, które będą prowadzone w 2024 r. przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Wnioski można składać do 31 października 2023 roku.

Wnioski można  złożyć na dwa sposoby:

  • w wersji papierowej (druki dostępne są na stronie): w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20 lub Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44. Liczy się data wpływu wniosku do urzędu. Te, które wpłyną po 31 października br., nie będą rozpatrywane.

lub

  • elektronicznie, za pośrednictwem portalu „Moja Warszawa”: wyłącznie za pomocą Profilu Zaufanego. Gdy wniosek składa pełnomocnik, musi on załączyć skan pełnomocnictwa. 

Do wniosku składanego elektronicznie należy załączyć skany wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku dużych projektów budowalnych można złożyć skan pierwszej strony oraz tę część projektu, która jest związana z zakresem wniosku o dotację. 

Sprawdź, czy masz wszystkie dokumenty

Składane wnioski muszą być kompletne. Brak załączników skutkuje mniejszą liczbą punktów, a przede wszystkim utrudnia, a nawet uniemożliwia ocenę wniosku. Aby nie pominąć żadnego dokumentu, najlepiej skorzystać z listy wymaganych załączników, która jest na końcu formularza wniosku (część IV formularza).  

Kiedy musisz mieć opinię SKZ?

W przypadku zabytków ujętych w GEZ, należy pamiętać, że jednym z załączników wymaganych do wniosku jest opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zawiera ona informacje, czy planowane prace są zgodne z uchwałą dotacyjną i czy kwalifikują się do udzielenia dotacji.