null

Dotacje na likwidację szamb i podłączenie do kanalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Studzienka kanalizacyjna na chodniku
Autor: west

Właściciele domów, które mogą zostać podłączone do sieci kanalizacyjnej mogą liczyć na dotację miejską. Prezydent Warszawy ogłosił dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji. Można je będzie składać od 1 kwietnia do 31 maja.

Ogłoszenie prezydenta m.st. Warszawy dotyczy likwidacji zbiorników bezodpływowych (szamb) wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Inwestycje muszą być zrealizowane w 2023 roku.

Dotacje na likwidację

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do sieci. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie musi to zrobić na własny koszt.

Miasto udziela dotacje w wysokości 6 tys. zł na realizację takiej inwestycji. Szczegóły warunków udzielenia dotacji dostępne na stronie internetowej. Na terenie 11 dzielnic – Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy – pomocy w wypełnieniu wniosku może udzielić Ekodoradca.

W ubiegłym roku miasto udzieliło 358 takich dotacji.

Obowiązek ten nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Kontrole umów i rachunków

Jednocześnie na terenie Warszawy prowadzone są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich właściwe użytkowanie ma wpływ na ograniczenie zanieczyszczania środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych. A to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu życia warszawiankom i warszawiakom.

Podczas kontroli właściciel nieruchomości ma obowiązek okazać umowę z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowody potwierdzające, że płaci za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Miasta oraz Strażnikom Miejskim. Rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Kto ma przydomową oczyszczalnię ścieków, powinien pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych nie rzadziej niż raz na 2 lata (zgodnie z wymienionym wcześniej regulaminem). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane – podpisaną umową na wywóz osadów ściekowych oraz rachunkami za tę usługę. Na koniec 2022 r. w Warszawie było 357 nieruchomości z przydomową oczyszczalnią.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej. Wykaz firm uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Warszawy dostępny jest na stronie internetowej.