null

Usprawniamy politykę mobilności w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 kwietnia wprowadzamy zmiany organizacyjne w biurach m.st. Warszawy. Zmiany dotyczą głównie kwestii związanych z przyporządkowaniem zadań związanych z polityką mobilności. Mają one usprawnić realizację priorytetowych inwestycji prowadzonych przez miasto.

- Miasto, jego biura i jednostki od lat wykonują ogromną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwoju transportu publicznego czy zazieleniania Warszawy. Chcemy, aby te procesy postępowały jeszcze szybciej i sprawniej. Dlatego prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował o zmianach w regulaminie organizacyjnym, które mają nam w tym pomóc – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Priorytetowe inwestycje i konkretne działania

- Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie Warszawy przyjaznej, dostępnej, wygodnej i bezpiecznej. Dlatego tak ważne jest, aby usprawnić wprowadzanie planowanych wcześniej rozwiązań. W tym celu prezydent Rafał Trzaskowski postanowił powołać Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym – dodaje Michał Olszewski.

Nowe Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym przejmie kompetencje organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych. Na jego czele stanie Tamás Dombi - dotychczasowy wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich, przed którym prezydent Rafał Trzaskowski postawił konkretne zadania:

- usprawnienie procesu rozpatrywania projektów organizacji ruchu poprzez ścisłą współpracę jednostek miejskich;

- wsparcie sprawnej realizacji priorytetowych projektów (m.in. Nowe Centrum Warszawy);

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. poprzez realizację projektów z rekordowego w skali światowej audytu przejść dla pieszych bez sygnalizacji;

- uspokojenie ruchu na większą skalę, wdrożenie nowych stref „tempo 30”.

Lepsza polityka mobilności

Dotychczasowe Biuro Polityki Mobilności i Transportu zostanie zlikwidowane, a jego zadania przejmą:

- Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego - w zakresie strategicznego planowania układu transportowego i realizacji programu wykonawczego strategii #Warszawa2030 w zakresie polityki mobilności;

- Biuro Infrastruktury - w zakresie prowadzenia zadań związanych z prowadzeniem i rozwojem usług transportu publicznego, w tym współpracy z gminami metropolii warszawskiej w tym zakresie; Biuro będzie również sprawowało nadzór nad ZTM;

- Biuro Funduszy i Polityki Rozwoju - w zakresie prowadzenia zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym; Biuro będzie również sprawowało nadzór nad ZDM, ZMID, ZOM.

Zadania z zakresu rewitalizacji zostaną przesunięte do Biura Polityki Lokalowej.